Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Сучасні телекомунікації на службі інформаційного суспільства
Вівторок, 05 липня 2016, 10:04

Сучасне інформаційне суспільство характеризується значним зростанням інформаційних послуг. Це передавання інформації через канали зв’язку або зберігання таких даних, як мова, цифрові дані, відеозображення чи інші, які забезпечуються використанням сучасних телекомунікаційних технологій і можуть бути орієнтовані як на конкретний вид, так і на певний набір послуг. Основним завданням передачі інформаційних послуг є її якість, зокрема – це достовірність переданих даних та їх збереження. Забезпечення цього можна досягти з використанням завадостійкого кодування. Починаючи з середини ХХ ст. розроблено багато видів завадостійких кодів, способів та протоколів повторного передавання, знання можливостей та характеристик яких, під час розроблення телекомунікаційного обладнання, здатне забезпечити ефективну та надійну роботу систем зв’язку у сенсі надійної та якісної доставки інформації кінцевому користувачу.

На книжковій виставці підібрані документи, які частково характеризують інформаційну інфраструктуру України, розвиток мережі послуг телекомунікацій, а також найбільш розповсюджену її мережу – Інтернет.

Адресовано фахівцям в галузі телекомунікацій різних напрямів, а також викладачам, аспірантам відповідних факультетів та студентам технічних вузів.

І розділ. Інформаційна інфраструктура України

Ярка У. Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / У. Ярка, Т. Білущак ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 200 с. – (Серія «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 6).

Висвітлено основні поняття з комп’ютерної техніки – Open Office org. Writer та Open Office org. Calc. Пояснено можливості цих програм для створення електронного документаційного забезпечення.

 

 

 

 

 

 

Стеклов В. Нові інформаційні технології. Транспортні мережі телекомунікацій [Текст] / В. Стеклов, Л. Беркман. – Київ: Техніка, 2004. – 488 с.

Розглянуто методи побудови сучасних телекомунікаційних мереж електрозв’язку та основні тенденції їх розвитку. Наведено загальні відомості про транспортні (первинні) мережі зв’язку. Викладено архітектурну концепцію інтелектуальної мережі, цифрову мережу інтегрального обслуговування та асинхронний метод перенесення інформації.

 

 

 

 

 

Електроніка та інформаційні технології [Текст] = Electronics and information technologies : зб. наук. праць. Вип. 4 / відп. за вип. Я. Шмигельський ; голов. ред. І. Болеста; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 177 с.

Збірник містить оригінальні результати досліджень з електронного матеріалознавства, моделювання фізичних явищ, процесів і систем електроніки, обробки сигналів і зображень, інформаційних технологій.

 

 

 

 

 

 

 

Березюк Б. Системи і мережі передавання даних [Текст] : навч. посіб. / Б. Березюк . – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 200 с.

Викладено основи функціонування систем і мереж передавання даних та загальні принципи обміну інформацією між віддаленими абонентами. Наведено характеристики основних технологій та вимоги стандартних протоколів до взаємодії різних рівнів кінцевих та проміжних вузлів мережі.

 

 

 

 

 

Згуровський М. Основи системного аналізу [Текст] : підручник / М. Згуровський, Н. Панкратова. – Київ : Група ВНV, 2007. – 543 с. – (Серія «Інформатика»).

У підручнику викладено основи системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних, міждисциплінарних проблем різної природи. Наведено обчислювальні алгоритми і процедури вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.

 

 

 

 

 

 

Жежнич П. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань [Текст] : навч. посіб. / П. Жежнич ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 212 с. – (Консолідована інформація ; вип. 7).

Окреслено комплекс теоретичних, методичних, технологічних та організаційно-практичних проблем з консолідації баз даних та знань.

 

 

 

 

 

 

Грицьків З. Основи цифрового телебачення [Текст] : навч.посіб. / З. Грицьків. – Львів : Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 118 с.: іл.

У посібнику розглянуто питання застосування цифрових методів та засобів при побудові телевізійних систем. Основна увага приділена зменшенню швидкості цифрового потоку.

 

 

 

 

 

 

 

Гуцалюк М. Організація захисту інформації [Текст] : навч. посіб. / М. Гуцалюк. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 308 с. – (Бібліотека професійного менеджера).

Висвітлюються теоретичні та практичні питання організації захисту інформації як у державних установах та організаціях, так і в комерційних сируктурах з урахуванням Міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» [Текст] : зб. наук. праць. Сер. «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика». № 808 / МОН України, НУ «Львівська політехніка» ; ред. М. Лобур. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 104 с.

Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

 

 

 

 

 

 

ІІ розділ. Розвиток мережі послуг телекомунікації

Бурачок Р. Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування [Текст] : навч. посіб. / Р. Бурачок, М. Климаш, Б. Коваль ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 476 с.

Розглянуто питання організації систем передавання даних та методів кодування та декодування двійкової інформації. Описано принцип побудови типових двійкових кодів та їх характер.

 

 

 

 

 

 

 

Грицьків З. Прикладні телевізійні системи [Текст] : навч.посіб. / З. Грицьків. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 180 с.

Викладено питання застосування телевізійних методів та засобів поза межами мовного телебачення. Основна увага приділена описові принципів побудови та функціонування промислових, вимірювальних, космічних, тепловізійних та інших прикладних систем, а також системам передавання додаткової інформації.

 

 

 

 

 

 

Спеціальна техніка у сфері безпеки бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. М. Цимбалюк [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2012. – 216 с.

Посібник ознайомлює із технічними засобами спецпризначення, дає змогу отримати знання щодо місця, ролі та правових основ використання спеціальної техніки у сфері безпеки бізнесу.

 

 

 

 

 

 

 

Обробка сигналів у радіоканалах цифрових систем передавання інформації [Текст] :навч. посіб. / за заг. ред. В. Бабака. – Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 476 с.

У посібнику дано огляд видів обробки сигналів, які використовуються в радіоканалах телекомунікаційних систем та мереж.Сукупність усіх видів обробки розглядається як єдиний комплекс заходів щодо забезпечення високої якості передавання інформації, яка оцінюється завадостійкістю, пропускною здатністю, енергетичною та спектральною ефективністю тощо.

 

 

 

 

 

 

Цифрова схемотехніка. Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комунікаційних систем [Текст] : навч. посіб. / В. Максимович, А. Горпенюк, Ю. Костів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 136 с.

Розглянуто основи алгебри логіки, принципи функціонування та побудови комбінаційних та послідовнісних цифрових пристроїв, особливості сучасної елементної бази цифрової схемотехніки, застосування цифрових пристроїв для захисту інформації. Значну увагу звернено на розгляд принципів побудови генераторів псевдовипадкових чисел на елементах цифрової техніки та аналіз особливостей сучасних програмованих логічних інтегральних схем.

 

 

 

 

 

 

Дудикевич В. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку [Текст] : навч. посіб. / В. Дудикевич, В. Хома, Л. Пархуць. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 212 с.

Викладено основи функціонування телефонних мереж загального користування, проаналізовано загрози інформаційній безпеці на об’єктах із телефонним зв’язком, детально описано методи і засоби захисту від витоку інформації абонентськими телефонними лініями, закриття мовних повідомлень під час їхньої передачі каналами зв’язку, запобігання несанкціонованому використанню засобів телефонії.

 

 

 

 

 

ІІІ розділ. Міжнародна комп’ютерна мережа Інтернет – новий рівень цивілізації

Галій П. Основні послуги та системи і технології доступу до мережі Інтернету [Текст] : навч. посіб. / П. Галій ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 472 с.

Посібник містить відомості про основні інформаційні мережі, системи, технології, послуги мережі Інтернету. Описані основи функціонування та принципи організації мережі, принципи взаємодії відкритих інформаційних систем.

 

 

 

 

 

 

 

Пелещишин А. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / А. Пелещишин ; МОН України, НУ «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 248 с. – (Консолідована інформація ; вип. 4).

Розглянуто питання забезпечення функціонування сайтів на тривалу перспективу. Стійкості до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Подано сучасну модель глобальної системи WWW, наведено механізми та процес формування позиції сайту у глобальній системі WWW та його аудиторії.

 

 

 

 

 

 

Мельник Р. Програмування інтернет-застосувань [Текст] : навч. посіб. / Р. Мельник, Р. Тушницький ; МОН України , НУ «Львівська Політехніка». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 256 с.

Викладено матеріал для проектування web-сторінок. Розділи розкривають мови кодування HTML, HTML5, CSS та JQUERY, мови програмування JavaScript та PHP, технологію Ajax, зберігання даних у масивах та базах даних MySQL – сервера. Наведено приклади доступу до них з Web-сторінок у технологіях.

 

 

 

 

 

 

 

Зелинский С. Энциклопедия персонального компьютера [Текст] / С. Зелинский. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 352 с. : іл., табл.

Книга призначена для тих, хто хоче самостійно освоїти основи роботи на ПК і ефективно використовувати його в подальшому житті.

 

 

 

 

 

 

 

Ковтанюк Ю. Антикризисный самоучитель. Интернет [Текст] / Ю. Ковтанюк. – Киев : МК-Пресс ; Санкт-Петербург : Корона-ВЕК, 2010. – 356 с. : рис.

У виданні знайдете відповіді на усі запитання, з якими зазвичай доводиться стикатися користувачу-початківцю: вибір технології для підключення до Інтернету; підключення в різних операційних системах Windows та Linux; особливості використання популярних браузерів.

 

 

 

 

 

 

 

Левин Д. Интернет для «чайников»[Текст] / Д. Левин, М. Левин-Янг, К. Бароди. – Москва ; Санкт-Петербург, 2010. – 352 с. : ил.

Призначено для користувачів, які вже отримали елементарні навики роботи на комп’ютері і тепер хотіли б освоїти нову для себе сферу діяльності – Інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

* * *

Голышко А. Наисвежайший Интернет [Текст] / Александр Голышко // Радио. – 2014. – №6. – С. 6-8.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday304
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1714
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23566
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402272

We have: 16 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер