Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (березень 2013 р.)
Середа, 13 березня 2013, 14:28

Геодезія-картографія

Романчук С. В. Геодезія [Електронний ресурс] / С.В.Романчук, В.П.Кирилюк, М. В. Шемякін. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : природничі та технічні науки). - ISBN 978-966-364-758-6.

Наведені загальні відомості з геодезії, будова геодезичних приладів, їх перевірки та технологія вимірювання ними відповідних елементів на місцевості, методика побудови висотного обгрунтування технічним і тригонометричним нівелюванням. Розглядаються питання побудови планових знімальних геодезичних мереж методами теодолітних ходів і полюсним. Наведена. Висвітлені всі методи топографічного знімання місцевості, виносу в натуру проектних точок, рішення інженерних задач на місцевості та загальні відомості садово-паркового господарства.

 

 

Зміст

1. Вивчення поверхні землі;

2. Вивчення топографічних карт;

Орієнтування

1. Зображення місцевості на топографічних картах;

2. Математична обробка результатів вимірювань;

3. Вимірювання довжин ліній;

4. Будова і перевірки теодолітів;

5. Вимірювання вертикальних і горизонтальних кутів;

6. Будова і перевірки нівелірів;

7. Побудова планових геодезичних мереж методом полігонометрії;

8. Побудова планового геодезичного обґрунтування полюсним методом;

9. Побудова висотного геодезичного обґрунтування;

10. Горизонтальне знімання місцевості;

11. Топографічне знімання місцевості методом геометричного нівелювання;

12. Тахеометричне знімання місцевості;

13. Мензульне знімання місцевості;

14. Поняття про фотограмметричні знімання місцевості;

15. Геодезичні роботи при перенесенні проектів в натуру;

16. Камеральні і польові роботи при трасуванні лінійних споруд.

Економіка

Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] / Петро Атамас. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-887-3.

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов’язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. Враховано всі зміни в обліку станом на 1 січня 2009 р.

Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій.

Зміст

Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах;

Розділ 2. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального фонду;

Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій;

Розділ 4. Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами;

Розділ 5. Облік необоротних активів;

Розділ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та малоцінних і швидкозношуваних предметів;

Розділ 7. Облік доходів і видатків спеціального фонду;

Розділ 8. Звітність бюджетних установ.

Література

Додатки

Атамас П. Й. Управлінський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник / Петро Атамас. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-769-2.

У навчальному посібнику наводиться конспективно зміст окремих тем управлінського обліку та методика розрахунків, що може слугувати базою для вирішення практичних завдань. Кожна тема включає, крім тексту лекції, запитання для самоперевірки, контрольні тести, практичні завдання. До типових практичних завдань подано рішення. Це дасть змогу самостійно опанувати окремі методики і контролювати рівень самопідготовки.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, але може бути корисним практичним працівникам, які цікавляться управлінським обліком.

 

Зміст

Глава 1. Поняття, зміст і організація управлінського обліку;

Глава 2. Класифікація і поведінка витрат. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток»;

Глава 3. Методи і способи обліку витрат, калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг);

Глава 4. «Стандарт кост» та нормативний облік витрат і калькулювання собівартості продукції;

Глава 5. Диференціальний аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень;

Глава 6. Аналіз інформації для прийняття довгострокових рішень;

Глава 7. Бюджетне планування і контроль;

Глава 8. Облік за центрами відповідальності;

Глава 9. Стратегічний управлінський облік.

Безугла В. О. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.О.Безугла, І.І.Постіл. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). – ISBN 978-966-364-530-8.

Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни “Мікроекономіка”. В ньому розглянуті закономірності поведінки та механізму прийняття рішень окремими економічними суб’єктами – мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів. Теоретичний матеріал представлено у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної із запропонованих тем додаються запитання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

Зміст

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки;

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача;

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача;

Тема 4. Аналіз поведінки споживача;

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини;

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства;

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника;

Тема 8. Витрати виробництва;

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції;

Тема 10. Монопольний ринок;

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція;

Тема 12. Ринок факторів виробництва;

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту;

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 978-966-364-888-0.

Посібник побудовано за інструктивно-нормативними документами НБУ з питань бухгалтерського обліку. Основний акцент зроблено на освоєння слухачами чинних методик обліку та номенклатури рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. У посібнику вміщено додатки з формами первинних документів, чинні законодавчі нормативно-правові документи, питання для самоопрацювання та практичні завдання.

Для студентів вищих навчальних закладів для самостійного вивчення предмета «Бухгалтерський облік у банках», може бути корисним бухгалтерам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, що одержують другу освіту на базі вищої, а також усім, хто цікавиться бухгалтерським обліком у банках.

Зміст

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в комерційних банках України;

Тема 2. План рахунків і фінансова звітність комерційних банків;

Тема 3. Облік розрахунково-касових операцій комерційних банків України;

Тема 4. Облік пасивних операцій комерційних банків України;

Тема 5. Облік активних операцій комерційних банків України;

Тема 6. Облік валютних операцій комерційних банків України;

Тема 7. Облік статутного капіталу комерційного банку;

Тема 8. Облік податкових розрахунків комерційних банків України;

Тема 9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності банку.

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : посібник / Б.Є.Грабовецький. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : економічний та фінансовий аналіз). – ISBN 978-966-364-922-1.

У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.

Для студентів, аспірантів, слухачів та набувачів другої економічної освіти зі спеціальності «Менеджмент організації».

 

 

 

Зміст

Частина 1. Основи теорії економічного аналізу;

Частина 2. Управлінський аналіз;

Частина 3. Фінансовий аналіз.

Косова Т. Д. Банківські операції [Електронний ресурс] / Т.Д.Косова. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). – ISBN 978-966-364-682-2.

Висвітлено сутність і класифікацію банківських операцій. Охарактеризовано послуги комерційних банків щодо організації готівкового грошового обігу, операції комерційного банку з видачі і погашення окремих видів кредиту. Систематизовано форми безготівкових розрахунків. Розкрито організацію пасивних операцій комерційного банку, економічний зміст активних операцій комерційного банку, наведено їх класифікацію, зміст обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності, технологію і організацію банківського кредитування.

Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, банківських працівників.

Зміст

Модуль 1. Загальна характеристика банківського продукту, пасивні операції та організація грошового обігу;

Модуль 2. Активні банківські операції;

Модуль 3. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші послуги комерційних банків.

Костюк В. С. Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.С.Костюк, А.М.Андрющенко, І.П.Борейко. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). – ISBN 978-966-364-764-7.

Навчальний посібник підготовлено згідно з основними вимогами програми курсу «Економічна теорія», затвердженої і рекомендованої Міністерством аграрної політики для аграрних вищих навчальних закладів ІІ – IV рівнів акредитації з напрямів підготовки фахівців «Агрономія» та «Харчові технологія і інженерія».

Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин, що полегшує вивчення предмета економічної теорії.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

 

Зміст

1. Характеристика дисципліни «Економічна теорія»;

2. Структура навчальної дисципліни за модульною системою;

3. Навчально-тематичний план дисципліни «Економічна теорія»;

4. Тематичний план, проблематика та зміст лекційних занять з дисципліни «Економічна теорія»;

5. Методичні вказівки та завдання для проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія»;

6. Орієнтовна тематика рефератів;

7. Перелік питань з дисципліни «Економічна теорія», які виносяться на іспит для студентів денної та заочної форми навчання;

8. Завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання.

Кучеренко В. Р. Оцінка бізнесу та нерухомості [Електронний ресурс] : посібник / В. Р. Кучеренко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-935-1.

У посібнику подані теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізнесу та нерухомості; наведені приклади та задачі, що полегшують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характеристика правової бази оціночної діяльності в Україні. Видання містить запитання для самоперевірки у кінці кожної теми, що дозволяє успішно засвоїти матеріал.

Даний посібник підготовлено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів з метою надання їм методичної допомоги у доскональному у вивченні навчальної дисципліни “Оцінка бізнесу та нерухомості”. Він допоможе студентам у підготовці до практичних, семінарських занять, а також буде сприяти більш ефективному проведенню лекційних занять у формі прямого діалогу зі студентами, більш глибокому розумінню сутності проблем, що вивчаються, розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.

Зміст

Тема 1. Сутність та призначення оцінки вартості майна;

Тема 2. Бізнес та нерухомість як об’єкти експертної оцінки;

Тема 3. Вартість як основна категорія оцінки;

Тема 4. Загальна характеристика процесу оцінки вартості майна;

Тема 5. Оцінка об’єктів нерухомості за витратним підходом;

Тема 6. Оцінка за доходним підходом;

Тема 7. Оцінка об’єктів нерухомості методом порівняльного аналізу продаж;

Тема 8. Особливості експертної оцінки під час банкрутства підприємства;

Тема 9. Особливості оцінки майна під час приватизації;

Тема 10. Земля як суб’єкт економічної оцінки. Методи оцінки землі;

Тема 11. Оцінка вартості нематеріальних активів.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Лишиленко. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). – ISBN 966-364-198-3.

В навчальному посібнику висвітлені теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку як системи збору, обробки і аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Висвітлено цілі та зміст управлінського обліку, основи його побудови, класифікація витрат підприємства та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків, облік витрат за елементами і статтями калькуляції, облік витрат операційної діяльності підприємства, основи калькулювання собівартості та формування фінансових результатів, місце і роль облікової інформації в системі прийняття управлінських рішень.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Зміст

Розділ 1. Цілі та зміст управлінського обліку;

Розділ 2. Основи побудови управлінського обліку;

Розділ 3. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських розрахунків;

Розділ 4. Облік витрат за елементами і статтями калькуляції;

Розділ 5. Облік витрат операційної діяльності;

Розділ 6. Основи калькулювання собівартості та формування фінансових результатів;

Розділ 7. Місце і роль облікової інформація в системі прийняття управлінських рішень.

Основи банківської справи [Електронний ресурс] : навч. посібник / І.Ф.Прокопенко [та ін.]. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : гроші, фінанси, кредит та банківська справа). - ISBN 966-364-132-0.

У навчальному посібнику висвітлено сутність, види банків і банківських операцій. Розглянуто порядок заснування комерційних банків, методику проведення розрахунково-касових, кредитно-інвестиційних операцій, операцій з цінними паперами, валютою, нетрадиційних банківських послуг. Викладено методику формування ресурсів банку, аналізу прибутковості та фінансової стійкості. Посібник вдало структурований, глави містять найновіший інструктивний матеріал. Основні положення виділені, за текстом подані схеми. Посібник містить глосарій, робочу програму курсу, завдання для аудиторної та самостійної роботи.

 

Зміст

Розділ 1. Характеристика банку і загальні питання його діяльності;

Розділ 2. Послуги й операції комерційного банку.

Скібіцький О. М. Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : менеджмент (стратегічний, виробничий, операційний, фінансовий)). – ISBN 966-364-382-Х (в кор.).

У навчальному посібнику висвітлюються питання сучасної теорії та практики менеджменту, зарубіжний досвід управління організаціями в умовах ринкової економіки.

Призначений для студентів та викладачів економічних спеціальностей, керівників і фахівців підприємств.

 

 

Зміст

1. Сутність і значення сучасного менеджменту;

2. Виникнення та еволюція наукових шкіл у менеджменті;

3. Управління як процес, що розвивається;

4. Загальні закономірності управління. Загальні принципи менеджменту;

5. Теорія організації;

6. Підприємство як виробнича система;

7. Структура та принципи організації виробничого процесу;

8. Організаційні структури управління та принципи їх формування;

9. Організація взаємодії та повноважень;

10. Планування як функція менеджменту;

11. Комунікації у менеджменті;

12. Мотивація як функція менеджменту;

13. Контроль як функція менеджменту;

14. Система методів менеджменту;

15. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень;

16. Інформаційне забезпечення управління;

17. Керівництво, стиль управління та лідерство;

18. Особливості управлінської праці та її організація;

19. Культура, етика та мистецтво управління.

Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дан. – [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : менеджмент (стратегічний, виробничий, операційний, фінансовий)). - ISBN 978-966-364-974-0 (в кор.).

Висвітлено теоретичні основи з основних напрямків фінансового управління підприємством, зокрема розглянуто сутність, завдання та принципи фінансового менеджменту включно із системою інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Проаналізовано закономірності формування та оптимізації грошових потоків, сутність інвестиційної діяльності та методи підвищення її ефективності з урахуванням підходів до мінімізації фінансових ризиків. Крім того, приділено увагу аналізу концепції внутрішньофірмового планування і бюджетування, а також розглянуті основні методи забезпечення фінансової стійкості з метою уникнення кризового стану.

Рекомендовано для фахівців у галузі економіки, стратегічного та корпоративного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту;

2. Система забезпечення фінансового менеджменту;

3. Аналіз фінансових звітів;

4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках;

5. Управління грошовими потоками на підприємстві;

6. Управління активами;

7. Вартість і оптимізація структури капіталу;

8. Управління прибутком;

9. Управління інвестиціями;

10. Управління фінансовими ризиками;

11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування;

12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Історія держави і права

Дахно І. І. Історія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посібник / І.І.Дахно. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : юридичні науки). - ISBN 966-364-243-3.

Навчальний посібник містить матеріали, що стосуються історії правових систем та їх визначних пам’яток, вчених, державних діячів. Може бути корисним при вивчені таких дисциплін, як “Історія держави і права зарубіжних країн”, “Історія держави і права України”, “Цивільне право”, “Міжнародне приватне право”, “Правознавство”, “Теорія держави і права” тощо.

Для студентів юридичних вузів і факультетів, а також широкого читацького загалу, який цікавиться юриспруденцією та історією.

 

 

Зміст

Розділ 1. Вавилонське право;

Розділ 2. Римське право;

Розділ 3. Канонічне право;

Розділ 4. Англо-саксонське право;

Розділ 5. Римсько-голландське право;

Розділ 6. Кодекс Наполеона;

Розділ 7. Римсько-германське право;

Розділ 8. Кодекс Бустаманте;

Розділ 9. Видатні юристи світу.

Соціальна психологія

Москаленко В. В. Соціальна психологія [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Москаленко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-591-9.

Підручник є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом ІІ ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів. Викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст розкривається на основі новітніх досліджень сучасної соціальної психології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної психології, зокрема «техніки спілкування», «окремі моделі соціалізації» тощо. Теоретичний матеріал ілюструються прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.

Підручник може бути використаний не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужитися всім тим, хто цікавиться питанням соціальної психології.

Зміст

Розділ 1. Соціальна психологія як явище і як наука;

Розділ 2. Сучасні напрямки розвитку зарубіжної соціальної психології;

Розділ 3. Соціальна психологія особистості;

Розділ 4. Дослідження окремих моделей соціалізації особистості;

Розділ 5. Соціально-психологічні закономірності спілкування і взаємодії людей;

Розділ 6. Соціальна психологія спільностей і груп;

Розділ 7. Натовп як різновид соціальних груп.

Ходаківський Є. І. Психологія управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар. – Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Вид.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. – 1 ел. опт. диск. – (Серія "Електронні видання" : психологія, педагогіка, соціологія та соціальна робота). - ISBN 978-966-364-646-6.

У навчальому посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери. Навчальний посібник також зорієнтований на осмислення психоінформації, що сприяє протистоянню застосування психотехногенного знаряддя нечесними людьми, шахраями у політиці, бізнесі, та психологічному тероризму.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці», магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.

Зміст

Розділ 1. Наука психологія, психологія управління, психологія управління людиноповедінкою;

Розділ 2. Професіограма менеджера;

Розділ 3. Концепція діючої особистості;

Розділ 4. Управління конфліктною ситуацією;

Розділ 5. Психоінформатика і сучасна топологія;

Розділ 6. Біхевіористична модель групової мотивації;

Розділ 7. Зміст соціально-психологічної роботи менеджера;

Розділ 8. Різновиди психотерапії;

Розділ 9. Неврози та психологічні кризи;

Розділ 10. Емоції;

Розділ 11. Стрес та мінімум стресу.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2137
mod_vvisit_counterYesterday845
mod_vvisit_counterThis week10130
mod_vvisit_counterLast week8643
mod_vvisit_counterThis month28735
mod_vvisit_counterLast month37481
mod_vvisit_counterAll days4303326

We have: 27 guests online
Your IP: 100.26.179.41
 , 
Today: трав. 25, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер