Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Підприємництво – основна ланка національної економіки
Понеділок, 04 квітня 2016, 10:29

Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємництво. Це певна система функціонування підприємства, основу якої становлять демократичні форми його економічної діяльності. Підприємництвом називають ініціативно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окремої фізичної особи – підприємця або юридичної особи – підприємства (організації).

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлень про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності, її економіку. Тобто підприємництву потрібно постійно навчатися. Економічні знання потрібні всім – тим, хто вже має власний бізнес, і тим, хто наймається на роботу, тим, хто продає, і тим, хто купує.

У запропонованій галузево-тематичній виставці «Підприємництво – основна ланка національної економіки» у відділі виробничої літератури ЛОУНБ розкрито теоретичні, методологічні й методичні аспекти формування і розвитку економіки підприємництва, обґрунтовано напрями активізації розвитку підприємництва з позицій та інтересів безпосередньо підприємців-власників, засновників власної справи та всіх тих, хто цікавиться проблемами підприємницької діяльності.

Розділ І. Підприємництво – як вид господарювання

Шлійко А. В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] / А. В. Шлійко. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 376 с.

У посібнику показано місце, роль і значення підприємництва на ринку товарів і послуг у становленні ринкової економіки. Висвітлено актуальні проблеми ефективної діяльності підприємництва в ринковому середовищі, його організаційної структури, основних організаційних форм бізнесу.

 

 

 

 

 

 

 

Основи підприємництва: теорія і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 454 с.

Проаналізовано проблеми підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу підприємництва.

 

 

 

 

 

 

Виноградська А. М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / А. М. Виноградська. – Київ : Кондор, 2008. –544 с.

Викладено основи підприємництва на професійному рівні з метою набуття теоретичних знань та практичних навичок у прийнятті рішень щодо вибору виду підприємницької діяльності, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства, вибору власної кар’єри у бізнесі.

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмін В. В. Фінансові основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кузьмін. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 192 с.

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення власної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

Пустовійт Р. Ф. Інституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці [Текст] : монографія / Р. Ф. Пустовійт. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 372 с.

З точки зору інституціональної теорії викладений аналіз проблем ринкової трансформації підприємництва в Україні та інших постсоціалістичних країнах. Досліджені основні фактори розвитку і впливу чинників інституціонального бізнес-середовища на економічне зростання.

 

 

 

 

 

 

 

Захарчин Г. М. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти підприємництва в системі ринкових відносин України. Підприємництво розглядається як процес, що складається із взаємопов’язаних стадій, починаючи від зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємництва, проходження процедури державної реєстрації та закінчуючи механізмом припинення діяльності підприємця.

 

 

 

 

 

 

 

Сиротинська А. П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. /А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. – Київ : Центр учбової літ., 2008. – 264 с.

Представлено методичні аспекти обробки облікових даних підприємств малого бізнесу у спеціалізованих програмних продуктах. Розглянуті найбільш актуальні питання налагодження та підготовки програм до роботи, автоматизації обліку фінансово-розрахункових операцій, товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та ін.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Організація підприємництва в аграрних формуваннях

Започаткування і розвиток власної справи [Текст] : практ. посіб. / Д. Рьоннекке, М. Флінта, Р. Баран. – Львів : Львів. торгово-пром. палата, 2013. – 132 с.

Міститься корисна та практична інформація щодо усіх етапів побудови та функціонування підприємства: від пошуку ідей та ніші діяльності, створення бізнес-плану і до набору персоналу, реєстрації компанії, організації роботи офісу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гой І. В. Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 368 с.

Розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

Організація і функціонування фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / П. К. Бечко, А. Ф. Бурик, І. А. Бутило [та ін]. – Київ : ЗАТ «Нічлава», 2002. – 400 с.

Розглядаються питання про роль фермерських господарств у сільськогосподарському виробництві, їхні правові засади діяльності, структура виробництва і поєднання галузей, планування діяльності, соціально-трудові відносини, особливості організації садівницьких фермерських господарств.

 

 

 

 

 

 

 

Апопій В. В. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / В. В. Апопій [та ін]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 323 с.

Охоплено широке коло питань, пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлені основні питання сутності підприємництва, його теоретико-правові засади та особливості державного регулювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульський М. Г. Особливості господарства населення: стан, можливості і перспективи [Текст] : монографія / М. Г. Шульський. – Львів : Край, 2003. – 280 с.

Досліджено теоретичні і методичні підходи до оцінки діяльності особистих господарств населення. Проаналізовано основні причини недостатнього рівня використання потенційних можливостей господарств при виробництві продукції та запропоновано комплекс заходів щодо їх усунення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрук Б. П. Спільне підприємництво в сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / Б. П. Дмитрук [та ін.]. – Київ : Центр учбової літ., 2007. – 228 с.

Висвітлено теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування та створення спільних підприємств в Україні. Проаналізовано досвід функціонування спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій в сільському господарстві.

 

 

 

 

 

 

 

Костирко І. Г. Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери: теорія, методика, практика [Текст] : монографія / І. Г. Костирко, А. І. Бурак. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 192 с.

Розкрито суть малого підприємництва, розглянуто критерії й показники приналежності підприємств за масштабами їхньої діяльності до певної категорії.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг

Коваль З. О. Підприємництва і менеджмент [Текст] / З. О. Коваль, О. І. Тивончук. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. – 172 с.

Висвітлено основні концептуальні положення з підприємництва та менеджменту. Наведено теоретичні відомості, основні питання для обговорення та самостійного вивчення дисципліни, тести і практичні завдання, теми рефератів і рекомендовану літературу, що допоможе здобути знання з основних аспектів підприємництва і менеджменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління малим підприємництвом у трансформаційній економіці України [Текст] / Г. І. Башнянин, М. Г. Москва, М. Я. Вірт. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 170 с.

На основі теоретико-методологічних засад дослідження державного управління малим підприємництвом проаналізовано сучасний стан і проблеми державного управління малим підприємництвом в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

Петрович Й. М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 256 с.

Всебічно висвітлюються методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування та організації функціонування підприємницької діяльності – від з’ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників успішної діяльності бізнес-структур.

 

 

 

 

 

 

 

Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова. – Київ : Центр учбової літ., 2013. – 286 с.

Розглянуто теоретичні засади підприємництва, його види та організаційно-правові форми. Розкрито процес й основні етапи створення сервісного підприємства, особливості міжнародного підприємництва.

 

 

 

 

 

 

 

Тирпак І. В. Основи економіки та організації підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тирпак [та ін.]. – Київ : Кондор, 2011. – 284 с.

Розкрито економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення й діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. –446 с.

Висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування й розвитку малих підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

Вісник національного університету «Львівська політехніка» [Текст] : зб. наук. праць. №776 Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відп. ред. О. Є. Кузьмін. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 460 с.

Проаналізовано проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо.

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday526
mod_vvisit_counterYesterday642
mod_vvisit_counterThis week1936
mod_vvisit_counterLast week8494
mod_vvisit_counterThis month23788
mod_vvisit_counterLast month54046
mod_vvisit_counterAll days4402494

We have: 37 guests online
Your IP: 44.211.31.134
 , 
Today: лип. 23, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер