Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Виставка книг на CD (жовтень 2012)
Понеділок, 05 листопада 2012, 15:06

Екологія

Грибан В. Г. Охорона праці [Електронний ресурс] / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : безпека життєдіяльності та цивільна оборона). - ISBN 978-966-364-832-3.

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці, вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів. Для студентів, викладачів, практичних працівників.

Зміст

Розділ 1. Вступ до охорони праці як нормативної дисципліни;

Розділ 2. Правові та організаційні питання охорони праці;

Розділ 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

Розділ 4. Основи технічної безпеки;

Розділ 5. Пожежна безпека.

 

Економіка

Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посібник / П. Й. Атамас. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). - ISBN 978-966-364-730-2.

У навчальному посібнику розглядаються особливості бухгалтерського фінансового обліку в окремих галузях економіки: будівництві, сільському господарстві, автомобільному та залізничному транспорті, торгівлі та громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві та готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, ломбардах та ін. У посібнику враховано галузеві особливості та останні зміни в нормативній базі фінансового обліку станом на 1 вересня 2007 року. Посібник розраховано насамперед для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки «Облік і аудит» і вже засвоїли основи теорії бухгалтерського обліку та фінансового обліку у виробничій сфері. Він буде корисним також викладачам, практикуючим бухгалтерам та керівникам підприємств і організацій відповідних галузей економіки, а також студентам інших спеціальностей економічного спрямування.

Зміст

Глава 1. Особливості обліку в будівельному виробництві;

Глава 2. Облік у сільськогосподарських підприємствах;

Глава 3. Облік в автотранспортних підприємствах;

Глава 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту;

Глава 5. Особливості обліку в торгівлі;

Глава 6. Особливості обліку виробничо-торгової діяльності підприємств громадського харчування;

Глава 7. Облік у житлово-комунальному господарстві;

Глава 8. Облік у готельному господарстві;

Глава 9. Облік страхової діяльності;

Глава 10. Облік у гральному бізнесі;

Глава 11. Облік ломбардних операцій.

 

Базілінська О. Я. Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-926-9.

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Мікроекономіка». У центрі уваги посібника перебувають передусім процеси сучасної ринкової економіки: аналіз попиту та пропозиції, застосування теорії еластичності, наслідки державного регулювання цін, дослідження поведінки споживача, дії фірм в умовах різних видів ринкової конкуренції та при монополії. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, математичне моделювання. Теоретичний матеріал супроводжується запитаннями для обговорення, тестами та задачами. В кінці книги подається розв'язання наведених тестів та задач. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.

 

Зміст

Тема 1. Вступ до мікроекономіки;

Тема 2. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги;

Тема 3. Еластичність попиту і пропозиції;

Тема 4. Теорія споживацької поведінки;

Тема 5. Теорія виробництва;

Тема 6. Вартість виробництва;

Тема 7. Структура ринку і ціна. Ринок досконалої конкуренції;

Тема 8. Ціноутворення в умовах монополії;

Тема 9. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції;

Тема 10. Ціноутворення в умовах олігополії;

Тема 11. Ціноутворення на ринках факторів виробництва;

Тема 12. Моделі загальної економічної рівноваги;

Тема 13. Суспільні блага.

 

Ватуля І. Д. Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] / І. Д. Ватуля [та ін.]. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). - ISBN 978-966-364-895-8.

В навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов’язань установ. Враховано всі зміни в обліку станом на 1.11.2008 р. До посібника увійшли основні чинні нормативні матеріали, що регламентують методику бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації галузі знань „Економіка та підприємництво”.

Зміст

Розділ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах;

Розділ 2. Облік доходів і видатків;

Розділ 3. Облік фінансово-розрахункових операцій;

Розділ 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій;

Розділ 5. Облік необоротних активів;

Розділ 6. Облік запасів;

Розділ 7. Облік виробничих витрат.

 

Волкова І. А. Фінансовий облік-1 [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. А. Волкова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн..-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). - ISBN 978-966-364-640-4.

Навчальний посібник «Фінансовий облік-1», написаний відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України, містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку. При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці відображень на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій пов’язаних з організацією фінансового обліку. Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають фінансовий облік у вищих навчальних закладах. Він може бути корисним бухгалтерам практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, які одержують другу економічну освіту на базі вишої, а також усім, хто цікавиться фінансовим обліком.

 

Зміст

Лекція 1. Основи організації бухгалтерського фінансового обліку;

Лекція 2. Облік грошового капіталу в національній та іноземній валютах;

Лекція 3. Облік інвестиційної діяльності підприємств;

Лекція 4. Облік капіталу в дебіторській заборгованості;

Лекція 5. Облік капіталу в основних засобах підприємства;

Лекція 6. Облік капіталу в інших необоротних матеріальних активах підприємства;

Лекція 7. Облік капіталу нематеріальних активів (інтелектуальної власності) підприємств;

Лекція 8. Облік капіталу в запасах підприємства;

Лекція 9. Облік процесу виробництва готової продукції, витрат операційної та іншої діяльності.

 

Волкова І. А. Волкова І. А. Фінансовий облік-2 [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. А. Волкова. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : аудит, бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). - ISBN 978-966-364-815-6.

Навчальний посібник «Фінансовий облік – 2» написаний відповідно до нового плану рахунків і містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку. Окремі теми розкривають специфіку фінансового обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на підготовку та освоєння виробництва, інших загальновиробничих та загальногосподарських витрат. В кінці посібника наведено перелік використаних джерел, які допоможуть та спростять процес вивчення дисципліни. Посібник може бути рекомендований студентам вищих навчальних закладів, а також може бути корисним бухгалтерам — практикам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, всім, хто цікавиться фінансовим обліком.

Зміст

Лекція 1. Облiк власного капiталу та забезпечення витрат;

Лекція 2. Облiк довгострокових зобов’язань;

Лекція 3. Облiк поточних зобов’язань;

Лекція 4. Облік кредитів банку;

Лекція 5. Облiк рахункiв зi страхування;

Лекція 6. Облік заробітної плати;

Лекція 7. Облiк процесу збуту та визнання доходiв;

Лекція 8. Облiк податку на прибуток;

Лекція 9. Звітність підприємств.

 

Лугінін О. Є. Економетрія [Електронний ресурс] : посібник / О. Є. Лугінін. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : вища математика, теорія ймовірності, статистика). - ISBN 978-966-364-556-8.

У посібнику розглянуті основні економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні, сітьові, балансові та суто економетричні), які використовуються при обгрунтувані рішень в різних напрямках ринкової економіки. Наведена велика кількість прикладів типових задач та багаточисельних вправ і запитань для самостійної роботи. Наведено алфавітно-предметний вказівник термінів і понять. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний фахівцями в дослідженнях та прогнозуванні економічних процесів і явищ в ринкових умовах.

 

 

 

Зміст

Розділ 1. Основні поняття, які використовуються в економетрії;

Розділ 2. Оптимізаційні, сітьові та балансові методи та моделі;

Розділ 3. Економетричні методи та моделі.

 

Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / А.В.Лишиленко. - Электрон. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 эл. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : бухгалтерський, фінансовий та управлінський облік). - ISBN 966-364-275-0.

Підручник створений у відповідності з програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховані вимоги діючого законодавства, застосування нового Плану рахунків, а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, фінансистів, економістів, менеджерів, аудиторів, а також тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.

Зміст

Частина І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку;

Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку;

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку;

Розділ 3. Бухгалтерський баланс;

Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис;

Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів;

Розділ 6. Документація і інвентаризація;

Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності;

Частина ІІ. Бухгалтерський фінансовий облік;

Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних актів;

Розділ 2. Облік виробничих запасів;

Розділ 3. Облік грошових засобів;

Розділ 4. Оцінка і облік фінансових інвестицій;

Розділ 5. Облік праці та її оплати;

Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції;

Розділ 7. Облік витрат діяльності;

Розділ 8. Облік готової продукції і товарів ї їх реалізації;

Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності;

Розділ 10. Формування і облік власного капіталу;

Розділ 11. Облік рахунків підприємства;

Розділ 12. Фінансова звітність підприємства.

 

Ноздріна Л. В. Управління проектами [Електронний ресурс] : підручник / Л.В.Ноздріна, В.І.Ящук, О.І.Полотай. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : менеджмент (стратегічний, виробничий, операційний, фінансовий)). - ISBN 978-966-364-946-7.

Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво». У ньому подають теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади індивідуальних завдань. Підручник розрахований на студентів напряму «Економіка і підприємництво», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавиться проблематикою управління проектами.

 

 

Зміст

Частина 1. Основи управління проектами;

Частина 2. Планування і контроль проекту;

Частина 3. Управління основними областями знань проекту.

 

Пазинич В. І. Оцінка об'єктів нерухомості [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : мікро-макроекономіка, економічна теорія та політекономія). - ISBN 978-966-364-891-0.

У навчальному посібнику викладені теоретичні і практичні фінансово- економічні аспекти функціонування й оцінки нерухомості як фінансового активу і об’єкта підприємницької діяльності. Висвітлені основні питання функціонування ринку нерухомості, організаційно-правові основи оціночної діяльності на основі українського законодавства та міжнародних стандартів. Детально розглянуті підходи та методи оцінки об’єктів нерухомості з використанням великої кількості прикладів, що ілюструють особливості окремих методик розрахунків. Кожен із розділів містить тести та запитання для самопідготовки. Посібник може бути корисним широкому колу читачів — студентам і викладачам економічних спеціальностей, а також особам і установам, що працюють на ринку нерухомості.

Зміст

Розділ 1. Фінансово-економічні аспекти оцінки та управління нерухомістю;

Розділ 2. Організаційні та фінансово-економічні умови функціонування ринку нерухомості;

Розділ 3. Нормативно-правові основи оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 4. Міжнародні стандарти оцінки нерухомості;

Розділ 5. Основні методичні та організаційно-процедурні положення оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 6. Визначення вартості грошей у часі та її використання у процесах оцінки нерухомості;

Розділ 7. Загальна характеристика підходів та методів оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 8. Характеристика нормативних і витратних методів оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 9. Характеристика порівняльних (аналогових) методів оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 10. Дохідні та комбіновані методи оцінки об’єктів нерухомості;

Розділ 11. Особливості оцінки земельних ділянок.

 

Прокопенко І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Електронний ресурс] / І.Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - Електрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : економічний та фінансовий аналіз). - ISBN 978-966-364-8.

У підручнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти економічного аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні, методологічні і практичні питання аналізу господарювання розглядаються в комплексі: від методології до рішення практичних задач виробництва і реалізації продукції, аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства. В основу підручника покладено курс лекцій з навчальної дисципліни „Економічний аналіз”. У підручнику розкриті основні практичні рекомендації щодо аналізу господарської системи з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки. Розрахований на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних заходів економічних спеціальностей, спеціалістів підприємств, фірм.

 

Зміст

Розділ 1. Методологічні основи економічного аналізу;

Розділ 2. Методичні аспекти економічного аналізу.

 

Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.М.Скібіцький. - Электрон. текст. дан. - [Б. м.] : Видавн.-книготорг. компанія "Центр навчальної літератури", [2011?]. - 1 ел. опт. диск. - (Серія "Електронні видання" : менеджмент (стратегічний, виробничий, операційний, фінансовий)). - ISBN 966-364-299-8 (в кор.).

У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу «Стратегічний менеджмент». Висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегічного управління на підприємствах виробничої сфери, торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності та сфери послуг. З метою здійснення модульного контролю та оцінювання знань студентів у посібнику додаються відповідні тести. Призначений для студентів вищих навчальних закладів з економіко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

Зміст

Тема 1. Загальна характеристика стратегічного управління

Тема 2. Стратегічне планування, реалізація і контроль виконання стратегії;

Тема 3. Стратегія конкуренції;

Тема 4. Економічна стратегія фірми;

Тема 5. Маркетинг в стратегії фірми;

Тема 6. Стратегія передбачення криз та запобігання банкрутству;

Тема 7. Стратегія управління комерційним підприємством;

Тема 8. Стратегія використання людського потенціалу та керування персоналом.

 

 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2046
mod_vvisit_counterYesterday845
mod_vvisit_counterThis week10039
mod_vvisit_counterLast week8643
mod_vvisit_counterThis month28644
mod_vvisit_counterLast month37481
mod_vvisit_counterAll days4303235

We have: 27 guests online
Your IP: 100.26.179.41
 , 
Today: трав. 25, 2024

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер