Skip to content

ЛОУНБ : офіційний сайт : Львівська обласна універсальна наукова бібліотека

Нові надходження (січень 2014 р.)
Четвер, 20 лютого 2014, 15:14
Людина і навколишнє середовище. Екологія в цілому. Екологія людини [20.1]
1 Відповідальність за створіння [Текст] : зб. робіт Всеукраїнського конкурсу 2012 року / Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ з питань екології. - Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Бюро УГКЦ з питань екології, 2013. - 40 с.
Математика [22.1]
1 Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 13 / Товариство ім. Стефана Банаха. - Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2013. - 32 с.
Фізика [22.3]
1 Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Текст] : наук. зб. Вип. 17 / НАН України , Центр математ. моделюван. Ін-ту приклад. проблем механіки і математ. ім. Я.С.Підстригача. - Львів : [б.в.], 2013. - 228 с.
Геодезичні науки. Картографія [26.1]
1 Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS - технології [Текст] : зб. матеріал. XVIII Міжнар. науково-техніч. симпозіум, 10-15 вересня 2013 р., Алушта (Крим) / НУ "Львівська політехніка", Львів. астрономо-геодезичне тов-во. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 356 с.
2 Марченко, Олександр Миколайович. Референцні системи в геодезії [Текст] : навч. посіб. / О. М. Марченко, К. Р. Третяк, Н. П. Ярема. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 216 с.
Країнознавство [26.890]
1 Something for everyone! Culture in Estonia [Текст] / text M. Sinijarv. - Tallinn : [б.в.], [2010]. - 11 с.
2 Дорогами Львівщини [Текст] : путівник по Львів. обл. / авт. тексту І. Лильо ; відп. ред. О. Кір'ятська. - Київ : Балтія-Друк, [2012?]. - 47 с.
3 Лоза, Богдан. Природа Брідщини [Текст] : посіб. з краєзнавства / Б. Лоза. - Броди : Просвіта, 2010. - 68 с.
4 Львів доступний для всіх [Текст] / Турист-інформ. центр. - Львів : [б.в.], [2013?]. - 129 с.
5 Львівщина туристична запрошує [Текст] : [турист. довід.] / Львів. обл. рада. - Львів : Папуга, [2008?]. - 96 с.
6 Люблінське воєводство (Lubelskie). Природно [Текст] : [турист. путівник] / авт. тексту Р. Зубкович. - Люблін : Адміністрація Маршала Люблінського воєводства, 2013. - 20 с.
7 Маленькая необъятная Эстония [Текст] : путеводитель / авт. текста Кайдо Кянд. - [Б. м.] : TANK, [20??]. - 23 с.
Біологічні науки [28]
1 Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 58. Серія біологічна / ЛНУ ім. І. Франка, Біологічний ф-т. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 316 с.
Загальна біологія [28.0]
1 Юришинець, Володимир Іванович. Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем [Текст] : монографія / В. І. Юришинець. - Київ : Наукова думка, 2013. - 120 с.
Зоологія [28.6]
1 Гумовський, Олексій Васильович. Їздці родини Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): систематика, морфологія і біологічні особливості [Текст] : монографія / О. В. Гумовський. - Київ : Наукова думка, 2012. - 214+32 с.
2 Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 124 с.
3 Фауна Украины [Текст]. В 40 томах. Т. 15. Чешуекрылые. Вып. 7. Моли-плютеллиды / З. С. Гершензон, В. А. Кожевникова. - Київ : Наукова думка, 2013. - 136 с.
Загальна технологія. Основи промислового виробництва [30.6]
1 Доманцевич, Ніна Іванівна . Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння [Текст] : практикум; навч. посіб. для студ. спец. 7.03051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі" та 7.03051003 "Експертиза товарів та послуг" ден. та заоч. форми навч. повного та скороч. термінів навч. / Н. І. Доманцевич, М. М. Мартинюк. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 176 с.
2 Системи - 2013. Термографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань [Текст] : тези доп. Міжнар. науково-техніч. конф. 23-27 вересня 2013 р. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка, ДП "Науково-дослідний ін-т метрології вимірювальних і управляючих систем". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 252 с.
3 Товарознавство виробів господарського призначення. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навчально-наочний посіб. для самост. роботи студ. вищ. навч. закл. денної та заоч. форми навч. напряму підгот. "Товарознавство і торговельне підприємство" / Укоопспілка; ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 142 с.
4 Товарознавство непродовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закладів. Ч. 3. Товари господарського призначення / Укоопспілка; ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 208 с.
Теплоенергетика. Теплотехніка [31.3]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 758. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 208 с.
Квантова електроніка [32.86]
1 Бурий, Олег Анатолійович. Моделювання та оптимізація твердотільних мікрочипових лазерів [Текст] : монографія / О. А. Бурий, С. Б. Убізський. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 200 с.
2 Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. 47 / НАН Украины. Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - Киев : Наукова думка, 2012. - 103 с.
Обчислювальна техніка [32.97]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 751. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 410 с.
2 Кафедра електронних обчислювальних машин [Текст] / НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 228 с.
3 Кравець, Руслан Богданович. Інформаційні технології організації бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєров, О. В. Марковець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 228 с.
4 Лагун, Андрій Едуардович. Криптографічні системи та протоколи [Текст] : навч. посіб. / А. Е. Лагун. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 96 с.
Загальне машинобудування. Машинознавство [34.4]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. №759. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 128 с.
Окремі машинобудівні і металообробні процеси [34.6]
1 Дурягіна, Зоя Антонівна. Структурно-енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах [Текст] : монографія / З. А. Дурягіна, В. Ю. Ольшанецький, Ю. І. Кононенко. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 456 с.
Виробництво смакових продуктів [36.98]
1 Винничук, Юрій. Таємниці львівської кави [Текст] / Ю. Винничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 208 с.
Громадське харчування. Кулінарія [36.99]
1 Cuisine PL [Текст] / concept, text, ed. M. Kucia. - [Б. м.] : Polish Presidency in the EU Concil, [2011]. - 36 с.
2 Середа, Микола. Монастирська кухня [Текст] : страви на піст і празник / М. Середа. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с.
Поліграфічне виробництво [37.8]
1 Запоточний, Василь Йосифович. Технології захисту цінних паперів [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Запоточний. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 150 с.
Фотокінотехніка [37.9]
1 Юрик, Ярина Михайлівна. Фотографіка [Текст] : конспект лекцій для студ. І курсу освіт.-кваліфікац. рівня спеціаліст та магістр спец. 7(8).02020701 "Дизайн" / Я. М. Юрик. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 64 с.
Будівництво [38]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 755. Теорія і практика будівництва / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 480 с.
2 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 756. Теорія і практика будівництва / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 400 с.
Автодорожній транспорт [39.3]
1 Солодкий, Сергій Йосипович. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Солодкий. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 138 с.
Космонавтика [39.6]
1 Попович, Павло Романович. Не могло бути інакше [Текст] / П. Р. Попович. - Київ : Либідь, 2011. - 312 с.
Лісове господарство [43]
1 Рябоконь, Александр Петрович. Воспроизводство спелых сосновых древостоев [Текст] / А. П. Рябоконь. - Харьков : Новое слово, 2009. - 174 с.
Суспільні науки [60]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук праць. Вип. 11. Серія "Гуманітарні науки" / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 342 с.
Соціологія [60.5]
1 Більовський, Олег Анатолійович. Державна житлова політика України: проблеми соціально-економічної ефективності [Текст] : аналіт. доп. / О. А. Більовський. - Київ : НІСД, 2012. - 136 с.
2 Боднар, Ірина Романівна. Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. Р. Боднар. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 320 с.
3 Кісь, Роман Ярославович. Чи змарновані смислові ресурси майдану? Сенс Сенсоутворення [Текст] / Р. Кісь. - Дрогобич : Коло, 2007. - 104 с.
4 Українсько-іспанський міграційний вектор. Український внесок до міграційної карти ЄС на прикладі Іспанії [Текст] / Громад. ініціатива "Європа без бар'єрів". - Київ : Вістка, 2012. - 72+64 с.
5 Юрій, Михайло Федорович. Соціокультурний світ України [Текст] : монографія / М. Ф. Юрій. - Київ : Кондор, 2004. - 738 с.
Історичні науки [63]
1 Турчин, Ярина Богданівна. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 140 с.
Джерелознавство [63.2]
1 Генеалогія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / НАН України , Ін-т історії України, Ін-т спец. історичних дисциплін, Музей Шереметьєвих. - Київ : Простір, 2013. - 440 с.
2 Український родовід [Текст] : матеріали генеалогічної конференції 2-4 грудня 1995 р. / Т-во "Просвіта", Секція "Український родовід". - Львів : Українські технології, 2001 ; Львів : Українські технології, 2003. - 115+VI с. ; 340+XXIV с.
Всесвітня історія [63.3(0)]
1 Полєк, Микола. Життя Греків і Римлян. Класичного світа [Текст] / М. Полєк. - Львів : [б.в.], 1925. - 292 с.
Історія частин світу та окремих країн [63.3(3)]
1 Косаренко-Косаревич, Василь. Московський сфінкс. Міф і сила в образі Сходу Европи [Текст] / В. Косаренко-Косаревич. - Київ : Укр. Вид. Спілка ім. Ю.Липи, 2012. - 510 с.
2 Слідами галицьких євреїв [Образотворче вид.] : [к-т листівок] / Благодійний фонд "Хесед-Ар'є". - Львів : [б.в.], 2004. - 13 листівок
Історія України [63.3(4УКР)]
1 Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців [Текст] / упоряд. Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1999. - 40 с.
2 Вячеслав Чорновіл [Текст] : біографія, статті, цитати / відп.за вип. Р. Сушко. - Київ : [б.в.], 2007. - 40 с.
3 Генерал Мирон Тарнавський (1869-1938) [Текст] : зб. ст. і матеріалів / упоряд. В. Стрільчук. - Броди : Просвіта, 2011. - 320 с.
4 Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки [Текст] : матеріали другої всеукр. науково-практич. конф. (Львів, 25-26 березня 2011 р.) / Т-во відродження української нації, ЛНУ "Львівська політехніка", Ін-т літературозн. студій. - Львів : Добрий друк, 2013. - 496 с.
5 Голько, Олег. Свідки Єгови - сибірський маршрут [Текст] : добірка розпов. та архів. док., зібр. вченим-архівістом, живим свідком описаних подій / О. Голько. - Львів : Фаворит, [2002 ?]. - 204+20 с.
6 Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 томах. Т. 4. Кн. ІІ. Серія "Суспільно-політичні твори (листопад 1918 р. - 1926 р.)" / М. С. Грушевський ; упоряд. С. Панькова. - Львів : Світ , 2013. - 576 с.
7 Гунчак, Тарас. У мундирах ворога [Текст] / Т. Гунчак. - Броди : Просвіта, 2005. - 192 с.
8 Донцов, Дмитро Іванович . За яку революцію [Текст] / Д. І. Донцов. - Київ : Українська Видавнича Спілка ім. Ю.Липи, 2013. - 115 с.
9 Дрозд, Роман. Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках [Текст] : монографія / Р. Дрозд, Б. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол. І. Мусієнко. - Харків : Золоті сторінки, 2013. - 270 с.
10 Жовківщина: історія, культура, туризм [Текст] / Жовківська рай. держ. адмін-ція, Відділ культури і туризму. - Львів : Плай, 2013. - 86 с.
11 Кідонь, Йосип Микитович. Між жорнами часу [Текст] / Й. М. Кідонь ; авт. передмови В. Дідик. - Броди : Просвіта, 2013
12 Костомаров, Микола Іванович. Старожитності Волині [Текст] / М. І. Костомаров ; пер. з рос. Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1999. - 32 с.
13 Котов, Владимир. Князь Святослав Храбрый и Запорожье [Текст] / В. Котов, Г. Шаповалов. - Запорожье : ПУВК, 2012. - 80 с.
14 Крымская (восточная) война 1853-1856 гг. [Текст]. Кн. 1. По материалам частной коллекции семьи Шереметьевых / Музей Шереметьевых. - Киев : София-А, 2008. - 148 с.
15 Кубань - Україна: питання історико-культурної взаємодії [Текст]. Вип. V / Міжнар. асоціація україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. - Краснодар ; Київ : ЕДВІ, 2011. - 352 с.
16 Кубань - Україна: питання історико-культурної взаємодії [Текст]. Вип. VI. Присв'ячується 170-річчю з дня народження Василя Мови / Міжнар. асоціація україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. - Краснодар ; Киев : ЭДВИ, 2012. - 380 с.
17 Кубань - Україна: питання історико-культурної взаємодії [Текст]. Вип. VII / Міжнар. асоціація україністів, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. - Краснодар ; Киев : ЭДВИ, 2013. - 394+8 с.
18 Лунін, Сергій Ігорович. Іван Самойлович [Текст] / С. І. Лунін. - Харків : ПЕТ, 2013. - 128 с.
19 Людний, Федір Петрович. Фронтовими дорогами війни [Текст] / Ф. П. Плюдний. - Київ : Україна, 2012. - 424 с.
20 Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах [Текст] : книга-альбом / заг. ред., підготовка текстів, упоряд. О. М. Дяк. - Дрогобич : Коло, 2011. - 128 с.
21 Наконечний, Євген Петрович. Украдене ім'я: чому русини стали українцями [Текст] / Є. П. Наконечний. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 392 с.
22 Оприск, Левко. Сайків 17 вересня 1944 [Текст] / Л. Оприск. - [б.м.] : Український самвидав, 2013. - 52 с.
23 П'яті Ольжині читання (Пліснеськ, 7 трав. 2010 р.) [Текст] : / Львів. галерея мистецтв. - Львів ; Броди : Просвіта, 2011. - 90 с.
24 Піддубний, Сергій Васильович. Найдавніші пам'ятки України [Текст] / С. В. Піддубний ; пер. В. Піддубний. - Кіровоград : Поліграф-сервіс, 2011. - 102 с.
25 Піддубний, Сергій Васильович. Священні тексти України-Русі. Золоті руни [Текст] / С. В. Піддубний. - Кіровоград : Поліграф-сервіс, 2012. - 248 с.
26 Радовський, Володимир Сергійович. "Замкнена душа" Петра Сагайдашного [Текст] : фрагменти та епізоди трагічного життя / В. С. Радовський. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 208 с.
27 Радовський, Володимир Сергійович. Правда чи міф? [Текст] : бібліографічний детектив / В. С. Радовський. - Львів : Центр Європи, 2005. - 328 с.
28 Радовський, Володимир Сергійович. Пригоди "нового Жмайла". Загадка однієї біографії. Приятелі-вороги. Там, де пертиналися дороги Сірка і Тетері [Текст] / В. С. Радовський. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 160 с.
29 Радовський, Володимир Сергійович. Смерть тілоохоронця [Текст] : епізод з історії опозиції в добу Хмельниччини / В. С. Радовський. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 88 с.
30 Радовський, Володимир Сергійович. Таємниче зникнення гетьмана Ізмаїла [Текст] / В. С. Радовський. - Львів : Арт Медіа, 2010. - 30 с.
31 Савченко, Віктор Анатолійович. Нестор Махно [Текст] / В. А. Савченко. - Харків : ПЕТ, 2013. - 128 с.
32 Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський [Текст] / В. А. Савченко. - Харків : ПЕТ, 2013. - 128 с.
33 Соломка, Роман. Олеський замок [Текст] : іл. істор.-архітектур. нарис / Р. Соломка, А. Чобіт, Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2010. - 80 с.
34 Сто найвідоміших українців [Текст] / М. Гнатюк [та ін.]. - Київ : Орфей ; Москва : Вече, 2002. - 584 с.
35 Сушинський, Богдан Іванович. Кульчиці: величне гніздів'я гетьманів [Текст] : історичне есе / Б. І. Сушинський. - Одеса : АстроПринт, 2013. - 208 +8 с.
36 Тагліна, Юлія Сергіївна. Михайло Грушевський [Текст] / Ю. С. Тагліна. - Київ : Кетс, 2013. - 128 с.
37 Тивонюк, Петро Іванович. Лагодівський літопис [Текст] : нариси з історії села Лагодова. Спогади і роздуми / П. І. Тивонюк. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. - 484 с.
38 Тиха війна Рената Польового [Текст] : спогади / Істор. клуб "Холодний Яр". - Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. - 1040 с.
39 У боротьбі за волю України [Текст] : зб. Кн. VIII / Львів. обл. т-во політ. в'язнів і репресованих. - Львів : Ліга-Прес, 2010. - 584 с.
40 У боротьбі за волю України [Текст] : зб. Кн. ІХ / Львів. обл. т-во політ. в'язнів і репресованих. - Львів : Ліга-Прес, 2011. - 570 + 54 с.
41 У боротьбі за волю України [Текст] : зб. Кн. Х / Львів. обл. т-во політ. в'язнів і репресованих. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 610+80 с.
42 Чобіт, Андрій. Олеська твердиня [Текст] / А. Чобіт, Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2006. - 16 с.
43 Чобіт, Дмитро Васильович. Битва під Берестечком [Текст] / Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. - Броди : Просвіта, 1999. - 32 с.
44 Чобіт, Дмитро Васильович. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. [Текст] : воєнно-істор. дослідж. / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2008. - 244 с.
45 Чобіт, Дмитро Васильович. Золочівський замок [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2011. - 48 с.
46 Чобіт, Дмитро Васильович. Кримськотатарське військо у Берестецькій битві. До питання про так звану "зраду хана" [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2013. - 64 с.
47 Чобіт, Дмитро Васильович. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. [Текст] / Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2010. - 184 с.
48 Чобіт, Дмитро Васильович. Як виникло місто Броди [Текст] / Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2002. - 48 с.
Археологія [63.4]
1 Андрощук, Федор. Мечи викингов [Текст] : [монография] / Ф. Андрощук. - Київ : Простір, 2013. - 712 с.
Економіка [65]
1 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 40. Серія "Економічна" / ред.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 162 с.
2 Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 41. Серія "Економічна" / ред.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, Т. Г. Васильців. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 118 с.
3 Гоблик, Володимир Васильович. Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект [Текст] : монографія / В. В. Гоблик. - Львів : [б.в.], 2012. - 304 с.
4 Грабовський, Сергій. Україна - не Африка? "Білі негри" у пошуках самих себе [Текст] / С. Грабовський. - Ніжин : Лисенко М.М., 2012. - 217 с.
5 Економічний енциклопедичний словник [Текст]. У двох томах. Т. 1. А-Н / С. В. Мочерний [та ін.]. - Львів : Світ , 2011. - 616 с.
6 Економічний енциклопедичний словник [Текст]. У двох томах. Т. 2. О-Я / С. В. Мочерний [та ін.]. - Львів : Світ , 2011. - 568 с.
7 Засадна, Христина Омелянівна. Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1 [Текст] : навч. посіб. / Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В. Пришляк. - Львів : УБС НБУ, 2013. - 304 с.
8 Мізюк, Богдан Михайлович. Конкурентні стратегії торговельних підприємств [Текст] : монографія / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 192 с.
9 Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності [Текст] : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 120 с.
10 Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України [Текст] : аналіт. доп. / А. П. Павлюк [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 80 с.
11 Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 48 с.
12 Пурій, Роман. Що треба знати про Заможність [Текст] / Р. Пурій. - [Львів] : [б.в.], [2011?]. - 58 с.
13 Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Снігир, С. А. Гуцал. - Київ : НІСД, 2012. - 64 с.
14 Черніков, Денис Олегович. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Д. О. Черніков. - Київ : НІСД, 2013. - 48 с.
Загальна економічна теорія [65.01]
1 Пирог, Ольга Володимирівна. Економічний розвиток національного господарства України: особливості та моделі в умовах постіндустріального суспільства [Текст] : монографія / О. В. Пирог. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 336 с.
2 Подольчак, Назар Юрійович. Потенціал соціально-економічних систем національного господарства [Текст] : монографія / Н. Ю. Подольчак, І. І. Яремко, О. Є. Сухай. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 220 с.
3 Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року [Текст] : проект / Львів. обл. держ. адміністрація. - Львів : [б.в.], 2005. - 39 с.
4 Стратегія розвитку Львівської області до 2015 року. Економіка. Суспільство. Середовище [Текст] : моніторинг за 2006 р. Вип. 4 / Львів. обл. рада, Львів. обл. держ. адміністрація. - Львів : Голов. управ. статистики у Львів. обл., 2007. - 286 с.
Галузева економіка [65.2]
1 Євро - 2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2012. - 136 с.
2 Інвестиційні можливості Львівщини [Текст] : каталог / Львів. обл. держ. адміністрація, Голов. управ. містобудування, архітектури та просторового розвитку. - Львів : [б.в.], 2009. - 148 с.
3 Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2012. - 80 с.
4 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 1(16) 2013 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 316 с.
5 Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 2(17) 2013 / ред. Т. С. Смовженко. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 284 с.
6 Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2012 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : Рахункова палата України, 2013. - 63 с.
7 Висновки щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2013 року [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : Рахункова палата України, 2013. - 45 с.
8 Демко, Ірина Іванівна. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства [Текст] : монографія / І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 224 с.
9 Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". - Київ : Центр громадської експертизи, 2013. - 176 с.
10 Другова, Віра Теодорівна. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. Т. Другова. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 172 с.
11 Енциклопедія для банкіра [Текст]. У 2-х т. Т.2. (практична термінологія) / НБУ , Ун-т банківської справи. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 548 с.
12 Ковтун, Олег Іванович. Інноваційні стратегії в системі забезпечення конкурентоспроможності для вітчизняних підприємств: теоретико-методологічні засади формування та реалізації [Текст] : монограма / О. І. Ковтун. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 352 с.
13 Кузнєцова, Анжела Ярославівна. Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнєцов. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 176 с.
14 Кузнєцова, Анжела Ярославівна. Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань [Текст] : монографія / А. Я. Кузнєцова, Н. Є. Рак. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 208 с.
15 Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів [Текст] : [монографія] / А. М. Новікова. - Київ : НІПМБ, 2003. - 494 с.
16 Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні [Текст] : аналіт. доп. / В. М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко. - Київ : НІСД, 2013. - 88 с.
17 Організація біржової діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 238 с.
18 Пінішко, Василь Степанович. Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пінішко, О. С. Рудницька, О. І. Юсипович. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 192 с.
19 Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і національні особливості [Текст] : монографія / Г. М. Азаренкова [та ін.]. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 280 с.
20 Прийняття проектних рішень [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Фещур [та ін.] ; ред. Р. В. Фещур. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 220 с.
21 Про результати аудиту виконання заходів Дежавної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : Рахункова палата України, 2013. - 31 с.
22 Про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених Міністерствоу охорони здоров'я України, та гуманітарної допомоги громадських організацій на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : Рахункова палата України, 2013. - 41 с.
23 Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації [Текст] : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 72 с.
24 Сословський, Володимир Георгійович. Активізація участі банків у кредитуванні інвестиційної діяльності підприємств [Текст] : монографія / В. Г. Сословський, О. В. Москаленко, І. В. Сословська. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 180 с.
25 Чобіт, Дмитро Васильович. Парламентська криза в Україні. Причини. Перебіг. Наслідки. (Січень-червень 2000 р.) [Текст] / Д. В. Чобіт. - Київ ; Броди : Просвіта, 2001. - 256 с.
26 Чобіт, Дмитро Васильович. Село на переломі [Текст] : до питань про земельну реформу / Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1997. - 40 с.
27 Шкодіна, Ірина Віталіївна. Самоорганізація фондового ринку в умовах глобальної невизначеності [Текст] : монографія / І. В. Шкодіна. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 406 с.
Світова економіка [65.5]
1 Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив [Текст] : аналіт. доп. / І. В. Клименко [та ін.]. - Київ : НІСД, 2013. - 104 с.
Політичні науки [66]
1 Качинський, Анатолій Броніславович. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень [Текст] : монографія / А. Б. Качинський. - Київ : НІСД, 2013. - 104 с.
2 Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози національній безпеці України [Текст] : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова. - Київ : НІСД, 2013. - 56 с.
Політологія [66.0]
1 Чобіт, Дмитро Васильович. Теорія державного бандитизму або Основа темної дороги до світлого майбутнього [Текст] / Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1998. - 17 с.
Політологія [66.0]
1 Чобіт, Дмитро Васильович. Теорія державного бандитизму або Основа темної дороги до світлого майбутнього [Текст] / Д. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1998. - 17 с.
Внутрішня політика і становище [66.3]
1 Демократія. Вибори. ЗМІ. [Текст] : [посібник] / Всеукр. громад. органзація "Демократична дія". - Київ : Синопсис, 2012. - 64 с.
2 Монастирський, Володимир Анатолійович. Націоналізм: чим він є, або чому українцям конче потрібно бути націоналістами [Текст] : короткий посіб. з лікбезу для укр. еліти і не тільки / В. А. Монастирський. - Львів : Каменяр, 2012. - 123 с.
3 Рог, Віктор Олександрович. Українофобія. П'ята колона та її ляльководи [Текст] / В. О. Рог. - Київ : Укр. Вид. Спілка ім. Ю.Липи, 2012. - 96 с.
4 Романюк, Павло. Як Дмитро Чобіт районом керував [Текст] / П. Романюк. - Броди : Просвіта, 1997. - 56 с.
5 Сірка, Йосиф. Актуально 5 [Текст] : публіцистика / Й. Сірка. - Ужгород : Вид-во Бреза Е. А., 2013. - 112 с.
6 Світлий, Дарій. Прокинься, націє! Перестаньмо терпіти знущання [Текст] : есей / Д. Світлий. - Тернопіль : Мандрівець, 2012. - 224 с.
7 Світлий, Дарій. Світова москвинсько-єврейська проблема та визвольний націоналізм [Текст] : монографія / Д. Світлий. - Тернопіль : Мандрівець, 2010. - 320 с.
8 Тимченко, Віктор. Час націоналізму. Стратегія виживання в глобалізованому світі [Текст] / В. Тимченко. - Київ : Преса України, 2013. - 304 с.
9 Україна: час вибору [Текст] / Центр Разумкова. - Київ : [б.в.], 2013. - 40 с.
10 Українська політична нація: проблеми становлення [Текст] : зб. наук. ст. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2012. - 384 с.
11 Чобіт, Дмитро Васильович. Єврейська провокація [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2010. - 40 с.
12 Чобіт, Дмитро Васильович. Адвокати дисидентів або Як Віктор Медведчук "захищав" члена Української Гельсінської Групи Юрія Литвина [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 48 с.
13 Чобіт, Дмитро Васильович. Вже пора [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2004. - 16 с.
14 Чобіт, Дмитро Васильович. Державна програма для мафії [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 1998. - 39 с.
15 Чобіт, Дмитро Васильович. Епохальна дилема або Чи буде Схід і Захід разом? До питання створення парламентської більшості [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2006. - 32 с.
16 Чобіт, Дмитро Васильович. Нарцис. Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука [Текст] / Д. В. Чобіт. - Київ ; Броди : Просвіта, 2001. - 180 с.
17 Чобіт, Дмитро Васильович. Політична макуха [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2009. - 96 с.
18 Чобіт, Дмитро Васильович. Розплата або Коли в Україні усім жити стане краще [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2012. - 48 с.
19 Чобіт, Дмитро Васильович. Час підлої влади або Чи є "Справа Гонгадзе" справою Кучми? [Текст] / Д. В. Чобіт. - Київ ; Броди : Просвіта, 2001. - 104 с.
20 Чобіт, Дмитро Васильович. Час підлої влади або Чи є "Справа Гонгадзе" справою Кучми? [Текст] / Д. В. Чобіт. - Київ ; Броди : Просвіта, 2011. - 332 с.
Зовнішня політика. Дипломатія [66.4]
1 Єжеєв, Микола Федорович. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації [Текст] : аналіт. доп. / М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик, Н. І. Мхитарян. - Київ : НІСД, 2013. - 72 с.
2 Дорош, Леся Олексіївна. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини" [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 176 с.
3 Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] : щорічник / ред. Г. М. Перепелиця. - Київ : Стилос , 2013. - 304 с.
4 Рекомендації щодо розробки та реалізації річних національних програм (на основі досвіду РНП-2009 та 2010) [Текст] : аналіт. звіт. - Київ : Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва, 2011. - 24 с.
5 Шерр, Джеймс. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: влияние России за рубежом [Текст] / Д. Шерр. - Київ : Заповіт, 2013. - 139 с.
Політичні партії [66.6]
1 Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Текст] / відп. за вип. Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. - Броди : Просвіта, 2003. - 78 с.
2 Нагірний, Василь. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Текст] / В. Нагірний ; відп. за вип. Д. В. Чобіт ; ред. С. П. Орлюк. - Броди : Просвіта, 2003. - 52 с.
3 Чобіт, Дмитро Васильович. Адвокати КГБ або спростування заперечення Віктора Медведчука щодо наявності в СРСР системи спеціального "допуску" адвокатів до політичних справ [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 56 с.
4 Чобіт, Дмитро Васильович. Як Віктор Медведчук "захищав" Василя Стуса [Текст]. Ч. 1 / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 64 с.
5 Чобіт, Дмитро Васильович. Як Віктор Медведчук "захищав" Василя Стуса [Текст]. Ч. 2 / Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. - Броди : Просвіта, 2004. - 40 с.
Держава та право [67]
1 Звіт Рахункової палатиУкраїни за 2012 рік [Текст] / Рахункова палата України. - Київ : [б.в.], 2013. - 198 с.
2 Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ : НІСД, 2013. - 160 с.
3 Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році [Текст] : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України / Президент (2010-; Янукович В.Ф.). - Київ : НІСД, 2013. - 576 с.
4 Сучасна правова енциклопедія [Текст] / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 408 с.
Галузі права [67.3]
1 Візова політика країн ЄС в Україні [Текст] : підсумки громадського моніторингу - 2012 / Громад. ініціатива "Європа без бар'єрів". - Київ : Вістка, 2012. - 86+78 с.
2 Верховна Рада України шостого скликання. Восьма сесія. 1 лютого - 2 березня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 27 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 752 с.
3 Верховна Рада України шостого скликання. Сьома сесія. 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 26 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 888 с.
4 Верховна Рада України шостого скликання. Сьома сесія. 16 листопада - 3 грудня 2010 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 25 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 768 с.
5 Верховна Рада України шостого скликання. Сьома сесія. 7 жовтня - 30 листопада 2010 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 24 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 688 с.
6 Верховна Рада України шостого скликання. Сьомаа сесія. 7 вересня - 30 жовтняня 2010 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 23 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 884 с.
7 Верховна Рада України шостого скликання. Шоста сесія. 7 липня - 30 серпня 2010 року [Текст] : стенографічний звіт. Т. 22 / Україна. - Київ : Парламентське вид-во, 2013. - 656 с.
8 Ворог свободи слова: устами незалежної преси [Текст] / упоряд. Д. В. Чобіт. - Київ : [б.в.], 1999. - 64 с.
9 Договірне право [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Готельно-ресторанна справа" освітньо-кваліфікац. рівнів "спеціаліста" і "магістра" / Укоопспілка; ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 336 с.
10 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 382 с.
11 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 34 / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 378 с.
12 Замість спростування. Про кримінальну справу порушену у 1973 році проти Віктора Медведчука [Текст] : документи і матеріали / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 54 с.
13 Засоби масової інформації [Текст] : укр. законодавство. - Дрогобич : Міжнар. Медіа Центр "Інтерньюз", 1995. - 152 с.
14 Зустрічний позов видавців "Нарцис" Д. В. Чобота і С. П. Орлюка до Віктора Медведчука [Текст] : док. і матеріали / відп. за вип. Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 48 с.
15 Лещенко, Сергій Анатолійович. Американська сага Павла Лазаренка [Текст] / С. А. Лещенко. - Львів : НКЧ " Ї ", 2013. - 315 с.
16 Модернізація системи державного управління: теорія та практика [Текст] : матеріали науково-практичної конф. за міжнар. участю (5 квітня 2013 р.). Пленарне засідання / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 108 с.
17 Підбірка нормативно-правових та методичних матеріалів до тематичного курсу "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні" [Текст] / Львів. держ. центр науки, інновацій та інформатизації. - Львів : Тріада плюс, 2012. - 136 с.
18 Чобіт, Дмитро Васильович. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2003. - 210 с.
19 Чобіт, Дмитро Васильович. Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України [Текст] / Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. - Київ : [б.в.], 2000. - 48 с.
20 Як досягти безвізового режиму з Європейським Союзом? Досвід країн Західних Балкан для України [Текст] / Громад. ініціатива "Європа без бар'єрів". - Київ : Вістка, 2011. - 96+96 с.
21 Як Україна виконує План дій з візової лібералізації? [Текст] : результати громадського моніторингу / І. Сушко [та ін.]. - Київ : Вістка, 2012. - 93+123 с.
Органи юстиції [67.7]
1 Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" (для ден. та заоч. форми навч.) / Укоопспілка; ЛКА. - Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. - 304 с.
Держава і право окремих країн [67.9]
1 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 1/2014. - Київ : Форум, 2014. - 1 ел. опт. диск
2 Кодекси України [Електронний ресурс] : період. електрон. вид. № 12/2013. - Київ : Форум, 2013. - 1 ел. опт. диск
3 Мальський М.М. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / М. М. Мальський. - Львів : Літопис, 2013. - 374 с.
4 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 11/2013. - Київ : Українська правова інформація, 2013. - 1 ел. опт. диск
5 Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Вип. 12/2013. - Київ : Українська правова інформація, 2013. - 1 ел. опт. диск
Збройні сили [68.4]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 752. Держава та армія / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 228 с.
Наука [72]
1 Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 8 / НАН України. - Київ : Академперіодика, 2013. - 171 с.
Освіта. Педагогічні науки [74]
1 Гуманітарна складова вищої економічної освіти у вимірах ХХІ століття [Текст] : монографія / М. С. Дороніна [та ін.] ; ред. О. М. Тридіда. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 324 с.
2 Кайдановська, Олена Олександрівна. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі [Текст] : монографія / О. О. Кайдановська. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 368 с.
3 Калинович, Володимир Сидорович. Наша молодь у переломовій добі. Чим цікавиться, до чого змагає й що думає молодь в українській середній школі [Текст] / В. С. Калинович. - Львів : [б.в.], 1926. - 94 с.
4 Калинович, Володимир Сидорович. Неграмотність і недільні школи на Україні. Причинки до українського шкільництва [Текст] / В. Калинович. - Жовква : накладом журналу "Учитель" у Львові, 1925. - 44 с.
Професійна та спеціальна освіта [74.5]
1 Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Текст]. Вип. 3 / Львів. держ. ун-т фізичної культури, Кафедра гуманітар. дисциплін. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. - 188 с.
Спеціалізовані галузі педагогіки [74.6]
1 Кравчук, Галина Теодорівна. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами [Текст] : монографія / Г. Т. Кравчук. - Київ : УБС НБУ, 2013. - 252 с.
Фізична культура і спорт [75]
1 Попов, Євген . Від "Бугу" до "Карпат" [Текст] / Є. Попов. - Львів : Інформац.-рекламна агенція "Футбол Простір", 2013. - 112 с.
2 Устименко, Леся Миколаївна. Основи туризмознавства [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Устименко. - Київ : Альтерпрес, 2013. - 380 с.
Преса [76.0]
1 Шеляженко, Юрій. "Правдошукач": 5 років незалежності однієї газети [Текст] : збірка публікацій з нотатками редактора / Ю. Шеляженко. - Київ : Шеляженко Ю.В., 2013. - 68 с.
Радіомовлення [76.03]
1 Микола Смолінський: "Запрошую Вас до мікрофона" [Текст] / М. С. Смолінський. - Чернівці : Місто , 2013. - 360 с.
Книжкова справа. Книговедення [76.1]
1 Шрайберг Я.Л. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: попытка осмысления и предвидения [Текст] : ежегодный Доклад Конф. "Крым 2013" / Я. Л. Шрайберг. - Москва : ГПНТБ Росии, 2013. - 72 с.
Мовознавство [81]
1 Булик-Верхола, Софія Зіновіївна. Основи термінознавства [Текст] : навч. посіб. / С. З. Булик-Верхола, Г. В. Наконечна, Ю. В. Теглівець. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 158 с.
2 Булик-Верхола, Софія Зіновіївна. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб. для студ. музичних спец. / С. З. Булик-Верхола. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 304 с.
3 Козирський , Володимир. Мовно-етнічна передісторія [Текст] / В. Г. Козирський , О. Маловічко. - Київ : Сталь, 2012. - 144 с.
4 Пилипчук , Дмитро Пилипович. Болять мені загублені слова...: Мій додаток до першого тому Словника української мови у 20-ти томах [Текст] / Д. П. Пилипчук . - Біла Церква : Білоцерків. кн. ф-ка, 2013. - 856 с.
5 Товт, Михаило Михаилович. Научно-практический комментарий Закона Украины об основах государственной языковой политики (с приложениями) [Текст] / М. М. Товт, С. С. Черничко. - Киев : [б.и.], 2013. - 160 с.
6 Чобіт, Дмитро Васильович. Словник застарілих і рідковживаних слів сіл Дітківці, Гаї Дітковецькі та хутора Соколівка Бродівського району Львівської області [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2011. - 92 с.
7 Чобіт, Дмитро Васильович. Топоніми готського походження центральної частини Волино-Подільського пограниччя [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2012. - 52 с.
Фольклор [82]
7 365 притч на щодень [Текст] / упоряд. Д. Віссон ; пер. з рос. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2013. - 335 с.
Фольклор [82]
7 365 притч на щодень [Текст] / упоряд. Д. Віссон ; пер. з рос. О. Гладкий. - Львів : Свічадо, 2013. - 335 с.
Літературознавство окремих країн [83.3(3)]
1 Комаринець, Олександра. Діалоги продовжуються... [Текст] : спогади про симпозіум "Станіслав Вінценз: Україна і європейська культура", присвяч. 70-річчю Теофіля Комаринця / О. Комаринець. - Львів : Просвіта, 1997. - 88 с.
2 Тома, Леонід Васильович. Микола Гоголь [Текст] / Л. В. Тома. - Харків : Антологія, 2013. - 128 с.
Літературознавство України [83.3(4УКР)]
1 Гоголь. Містика та реальність [Текст] / авт.-упоряд. Л. Цуріка. - Київ : АВІАЗ, 2013. - 128 с.
2 Лазарук, Мирослав Ярославович. Микола Вінграновський. Степовий Сварог [Текст] : есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / М. Я. Лазарук. - Харків : ПЕТ, 2013. - 192 с.
3 Маркіян Шашкевич і Золочівщина. Історико-культурні нариси [Текст] / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів : [б.в.], 2011. - 264 с.
4 Панасенко, Тетяна Михайлівна. Марко Вовчок [Текст] / Т. М. Панасенко. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 128 с.
5 Радовський, Володимир Сергійович. Тимко Падура: спроба роздеградування і реабілітації [Текст] / В. С. Радовський. - Львів : Центр Європи, 2012. - 640 с.
6 Сверстюк, Євген Олександрович. Гоголь і українська ніч [Текст] : есеї / Є. О. Сверстюк. - Київ : КЛІО, 2013. - 328 с.
7 Т. Шевченко: невідомі сторінки життя [Текст] / авт.-упоряд. Л. Цуріка. - Київ : АВІАЗ, 2013. - 72 с.
8 Тарас Шевченко та кобзарство [Текст] : друга міжнародна науково-практична конференція ( у рамках Четвертого міжнародного конґресу "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті") 22-24 серпня 2013 року, м. Львів, Україна / МОН України, ЛОДА, НУ "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 264 с.
9 Титарев, Николай Яковлевич. О творческом методе поэта Бояна в поэме Т. Г. Шевченка "Великий льох" (опыт литературного исследования) [Текст] / Н. Я. Титарев. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 40 с.
10 Яковина, Оксана Петрівна. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність [Текст] / О. П. Яковина, О. Т. Слободян. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. - 311 с.
Світова література [84(0)]
1 Біле Різдво [Текст] : твори класиків світової л-ри / худ. А. Ґловні ; упоряд. М. Чайка. - Львів : Свічадо, 2013. - 128 с.
Зарубіжна література [84(3)]
1 Вайброу, Іан. Малий Вовчик - лісовий детектив [Текст] : роман / І. Вайброу ; пер. з англ. О. Стадник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 110 с.
2 Дам'янов, Сава. Антологія сербської постмодерної фантастики [Текст] / С. Дам'янов ; упоряд. Ю. Винничук. - Львів : Піраміда, 2004. - 300 с.
3 Кервуд, Джеймс Олівер. Король Гризлі [Текст] / Д. О. Кервуд ; худ. Н. Ярова ; пер. з англ. А. Саган. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 236 с.
4 Крістоф, Аґота. Грубий зошит. Доказ. Третя брехня [Текст] : трилогія / А. Крістоф ; пер. з фр. І. Серебрякова. - Харків : Фоліо, 2013. - 383 с.
5 Мелло де, Ентоні. Пісня птаха [Текст] : [притчі, байки, оповідки] / Е. Мелло де ; пер. з англ. О. Фешовець. - Львів : Свічадо, 2013. - 112 с.
6 Навроцька, Малґожата. Принц Ангарі [Текст] : антимагічна повість / М. Навроцька ; пер. з пол. Т. Різун. - Львів : Свічадо, 2013. - 182 с.
7 Несбьо Ю. Безтурботний [Текст] : скандинавський гостросюжетний роман / Ю. Несбьо ; пер. В. С. Бойко. - Харків : Фоліо, 2013. - 607 с.
8 Несбьо Ю. Таргани [Текст] : скандинавський гостросюжетний роман / Ю Несьбо ; пер. К. Г. Дуброва. - Харків : Фоліо, 2013. - 381 с.
9 Оз, Амос. Пізнати жінку [Текст] : роман / А. Оз ; пер. Н. Т. Чорпіта. - Харків : Фоліо, 2013. - 349 с.
10 Памук, Орхан. Чорна книга [Текст] : роман / О. Памук ; пер. з тур. О. Б. Кульчинський. - Харків : Фоліо, 2013. - 667 с.
11 Савіано, Роберто. Ґоморра [Текст] / Р. Савіано ; пер. з англ. В. К. Горбатько. - Харків : Фоліо, 2013. - 447 с.
12 Токарчук, Ольга. Бігуни [Текст] : роман / О. Токарчук ; пер. з пол. О. Т. Сливинський. - Київ : Кетс, 2013. - 416 с.
13 Хьог, Петер. Тиша [Текст] : роман / П. Хьог ; пер. В. М. Верховень. - Харків : Фоліо, 2013. - 509 с.
14 Шмітт, Ерік-Емманюель. Пан Ібрагім та квіти Корану [Текст] : [повість] / Е. -Е. Шмітт ; пер. з фр. О. Борисюк. - Львів : Кальварія, 2013. - 96 с.
Українська література [84(4УКР)]
1 Іваничук, Роман Іванович. Торговиця [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 220 с.
2 Ігнатова, Ната. Доторкнутися до небес [Текст] / Н. Ігнатова. - Донецьк : Проспект-Прес, 2013. - 416 с.
3 Ізбаш, Олекса. Військо Даждьбога [Текст] : казки та легенди про героїв, богів, духів давніх слов'ян / О. Ізбаш ; худ. Я. Кернер-Вернер. - Київ : АВІАЗ, 2013. - 164 с.
4 Іздрик Ю [Текст] : [вірші] / Іздрик. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 160 с.
5 Антонич, Богдан-Ігор Васильович. Чаргород [Текст] : поезія / Б. -І.В. Антонич ; худ. О. Рибчинський ; укл.: Н. Бабалик, О. Галета. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 112 с.
6 Білецький, Максим. До Господа лину молитвою я... [Текст] / М. Білецький. - Львів : Манускрипт, 2013. - 40 с.
7 Білий, Дмитро. Волонтер [Текст] / Д. Білий. - Донецьк : Проспект-Прес, 2013. - 288 с.
8 Білик, Іван. Меч Арея [Текст] : роман / І. Білик. - Лондон : Українська видавнича спілка, 1970. - 440 с.
9 Бердник, Олесь (Олександр) Павлович. Золоті Ворота [Текст] : повісті / О. П. Бердник. - Париж ; Балтимор ; Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1975. - 166 с.
10 Бердо, Гнат. Вибрані твори [Текст] / Г. Бердо. - [Б. м.] : Об'єднання Лемків Канади, 1987. - 143 с.
11 Бойко, Віктор Спиридонович. Вибране. Життя криниця [Текст] : поезії / В. С. Бойко. - Львів : Новий Львів, 2013. - 300 с.
12 Вільчинський, Олександр Казимирович. Дерева на дахах [Текст] : роман / О. К. Вільчинський. - Київ : Шанс, 2013. - 352 с.
13 Вільчинський, Олександр Казимирович. Останній герой [Текст] : повість / О. К. Вільчинський. - Київ : Кетс, 2013. - 224 с.
14 Вавжкевич, Марек. Світелко [Текст] : вибрані поезії / М. Вавжкевич ; упоряд. Р. М. Лубківський. - Київ : Фенікс, 2008. - 160 с.
15 Верба, Антін. Мандрівка до Чайчинець [Текст] / А. Верба. - Варшава : Укр. сусп.-культ. т-во, 1984. - 32 с.
16 Весняний легіт [Текст] : творчість юних літ-рів - перемож. та учасн. обл. конкурсу 2013 р. / упоряд. М. Зінько [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 152 с.
17 Винничук, Юрій Павлович. Танґо смерті [Текст] : роман / Ю. П. Винничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 379 с.
18 Вовк , Віра. Вітражі [Текст] : роман / В. Вовк . - Ріо де Жанейро ; Мюнхен : На горі, 1961. - 48 с.
19 Вовк, Ірина Валентинівна. Галицька елегія [Текст] : історична поема / І. В. Вовк. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 40 с.
20 Вовк, Ірина Валентинівна. Обрані світлом [Текст] : поезія / І. В. Вовк. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 80 с.
21 Володимир Р. Слово золотої діядеми [Текст] : [поема в 9 частинах] / Володимир Р. - Лондон : Орден, 1963. - 23 с.
22 Воронина, Леся. Слон Ґудзик і вогняна квітка [Текст] / Л. Воронина ; худ. К. Штанко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 36 с.
23 Ворскло, Віра. Листи без адреси [Текст] : вибрані поезії / В. Ворскло. - Торонто : Гомін України, 1967. - 68 с.
24 Вперед, Україно! [Текст] : [збірник]. - [Б. м.] : Перша Українська Друкарня у Франції, [?]. - 188 с.
25 Гаврилів, Орест. Давнє [Текст] / О. Гаврилів. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. - 126 с.
26 Гаврилюк, Володимир. Тінь і мандрівник [Текст] : [поеми] / В. Гаврилюк ; ред. В. Давиденко. - Ню Йорк : Вид. Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1969. - 110 с.
27 Гаврош, Олександр. Дідо-всевідо [Текст] : кн. моторошних історій / О. Гаврош. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 80 с.
28 Гай-Головко, Олесь Несторович. Поєдинок з лияволом [Текст] : фільми наших днів. Т. 1 / О. Н. Гай-Головко. - Вінніпеґ : Іван Тиктор, 1950. - 143 с.
29 Гай-Головко, Олесь Несторович. Поєдинок з лияволом [Текст] : фільми наших днів. Т. 2 / О. Н. Гай-Головко. - Вінніпеґ : Іван Тиктор, 1950. - 160 с.
30 Гургула, Ігор . Мартуся зі Львова [Текст] : для сер. та стар. шк. віку / І. Гургула ; худ. Ю. Сірін. - Львів : Стрім, 2010. - 80 с.
31 Діброва, Володимир. Чайні замальовки [Текст] : оповідання / В. Діброва. - Київ : Пульсари, 2012. - 196 с.
32 Дереш, Любко. Миротворець [Текст] : [повісті та оповідання] / Л. Дереш. - Львів : Кальварія, 2013. - 196 с.
33 Есаулов, Олександр Юрійович. Антивірус [Текст] / О. Ю. Есаулов. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2013. - 208 с.
34 Есаулов, Олександр Юрійович. Таємниця Великого Сканера [Текст] / О. Ю. Есаулов. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2013. - 144 с.
35 Залізняк, Богдан Васильович. Тихо - тихо в душі і в саду [Текст] : поезії / Б. В. Залізняк. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 176 с.
36 Йолтуховська-Скоропис, Лідія Михайлівна. Захоплена високостям [Текст] : поетичні твори / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. - Львів : Плай, 2012. - 128 с.
37 Качмар, Мар'яна. Дива в лісі [Текст] / М. Качмар. - Львів : Свічадо, 2013. - 12 с.
38 Когтянц, Костянтин Артемович. Покохати відьму [Текст] : роман / К. А. Когтянц. - Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. - 192 с.
39 Кокотюха, Андрій. Таємне джерело [Текст] : роман / А. Кокотюха. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 288 с.
40 Кузик, Володимир Петрович. Пелюстка на долоні [Текст] : інтимна лірика / В. П. Кузик. - Львів : Каменяр, 2013. - 151 с.
41 Лаюк, Мирослав. Осоте! [Текст] : [зб. переможця 7-го Конкурсу-Фестивалю "Молода республіка поетів"] / М. Лаюк. - Львів : Книгодрук [друк], 2011. - 32 с.
42 Левицький, Мирон. Ліхтарі [Текст] : новелі / М. Левицький. - Едмонтон ; Торонто : Слово, 1982. - 108 с.
43 Лемко, Ілько. Афоризми про кохання (філософський дороговказ) [Текст] / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2007. - 208 с.
44 Лубківський, Роман Мар'янович. Forum Romanum [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. - Львів : СПОЛОМ, 2009. - 216 с.
45 Лубківський, Роман Мар'янович. Балканський Христос [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. - Львів : Логос, 2001. - 48 с.
46 Лубківський, Роман Мар'янович. Лірика [Текст] / Р. М. Лубківський. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 144 с.
47 Лубківський, Роман Мар'янович. Пейзажі з-за обрію [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. - Львів : СПОЛОМ, 2012. - 96 с.
48 Лучак, Міля. Розмова з Богом [Текст] : [поезія] / М. Лучак. - Перемишль : Liber duo kolor, 2004. - 216 с.
49 Люлько, Анна. Загублене цуценя [Текст] / А. Люлько ; худ. Н. Каламєєць. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 48 с.
50 Місяць, Лесь. І мерзнуть лапки гусячі на шибці [Текст] / Л. Місяць ; худ. Е. Главацька. - Львів : Світ , 2013. - 64 с.
51 Міхаліцина, Катерина. Бабусина господа [Текст] / К. Міхаліцина. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 48 с.
52 Малик, Галина Миколаївна. Злочинці з паралельного світу - 2 [Текст] : фантастична повість для дітей сер. шк. віку / Г. Малик ; худ. С. Храпов. - Львів : Світ , 2011. - 96 с.
53 Мальва, Марія Володимирівна. Львівське корзо [Текст] : про львівських батярів / М. В. Мальва. - Львів : Євросвіт, 2013. - 170 с.
54 Мензатюк, Зірка Захаріївна. Зварю тобі борщику [Текст] : [для молод. шк. віку] / З. З. Мензатюк ; худ. О. Магеровська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 60 с.
55 Миронов, Роман Олександрович. Via est vita [Текст] : [поезія] / Р. О. Миронов. - Львів : Ліга-Прес, 2013. - 78 с.
56 Михалевич, Анна Іванівна. Безматченки [Текст] : роман, публіцистика, поезія / А. І. Михалевич. - Львів : Край, 2009. - 184 с.
57 Михалевич, Анна Іванівна. Таїна [Текст] : роман / А. І. Михалевич. - Стрий : Щедрик, 2006. - 192 с.
58 Мосендз, Леонід Маркович. Людина покірна (Homo lenis) [Текст] : зб. новел / Л. М. Мосендз. - Київ : Укр. вид. спілка ім. Ю. Липи, 2011. - 166 с.
59 Не бути байдужим [Текст] : зб. літ. творів учасн. VIII Всеукр. творч. конкурсу "Борітеся - поборете!" / Луган. обл. благодійний фонд ім. Ю. Єненка. - Луганськ : Максим, 2013. - 206 с. іл. кольор. + 1 диск с.
60 Новых, Анастасия. Аллатра [Текст] / А. Новых. - Киев : Аллатра, 2013. - 882 с.
61 Пітцик, Мирослав Васильович. Я не вірю в Бога, бо я знаю, що він є! [Текст] / М. В. Пітцик. - Київ : Гнозіс, 2012. - 68 с.
62 Петренко, Микола . Прийшов ангел. Наша історія в людських долях [Текст] / М. Петренко. - Львів : Свічадо, 2013. - 104 с.
63 Положій, Євген Вікторович. Юрій Юрійович, улюбленець жінок [Текст] : повість / Є. В. Положій. - Харків : Фоліо, 2013. - 218 с.
64 Роздобудько, Ірен Віталіївна. Арсен [Текст] : повість / І. В. Роздобудько. - Київ : Грані-Т, 2013. - 224 с.
65 Роздобудько, Ірен Віталіївна. ЛСД. Ліцей слухняних дружин [Текст] : роман / І. В. Роздобудько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 320 с.
66 Романюк, Віктор Степанович. Твори у п'яти томах [Текст]. Т. 1. Сузір'я калини: лірика 1961-2005 / В. С. Романюк. - Стрий : Щедрик, 2007. - 647 с.
67 Романюк, Віктор Степанович. Твори у п'яти томах [Текст]. Т. 2. Квітень: інтимні мотиви / В. С. Романюк. - Стрий : Щедрик, 2006. - 688 с.
68 Романюк, Віктор Степанович. Твори у п'яти томах [Текст]. Т. 3. Блакитні вежі: поеми / В. С. Романюк. - Стрий : Щедрик, 2005. - 515 с.
69 Романюк, Віктор Степанович. Твори у п'яти томах [Текст]. Т. 4. Орда у храмі: Міфологізована історія України / В. С. Романюк. - Стрий : Щедрик, 2004. - 500 с.
70 Романюк, Віктор Степанович. Твори у п'яти томах [Текст]. Т. 5. На перехрестях долі / В. С. Романюк. - Стрий : Щедрик, 2006. - 712 с.
71 Руденко, Микола Данилович. Найбільше диво - життя [Текст] : спогади / М. Д. Руденко ; упоряд. Р. Руденко. - Київ : Кліо; Смолоскип, 2013. - 696+16 с.
72 Сніжна, Христина. Християнська скарбничка для дітей від А до Я [Текст] / Х. Сніжна. - Львів : СПОЛОМ, 2013. - 32 с.
73 Ткачук, Василь Іванович. Сині чічки [Текст] : новели / В. Ткачук. - Івано-Франківськ : Лілея -НВ, 2013. - 200 с.
74 Устянич, Євген Петрович. Від Першого у Раю до Першого на Планеті - від Адама до Білла Клінтона [Текст] : казки для дорослих і дітей. Кн. 1. Золота пектораль / Є. П. Устянич, В. Є. Тузяк. - Львів ; Нью-Йорк ; Торонто : [б.в], 1997. - 62 с.Фольварочний, Василь. Хрещеники Сталіна [Текст] : роман / В. Фольварочний. - Тернопіль : Джура, 2012. - 452 с.
75 Фольварочний, Василь. Хрещеники Сталіна [Текст] : роман / В. Фольварочний. - Тернопіль : Джура, 2012. - 452 с.
76 Франко, Петро Іванович. Іван Франко [Текст] / П. І. Франко ; упоряд. М. Войціцька. - Львів : Апріорі, 2013. - 216 с. +48 с.
77 Чемерис, Валентин Лукич. Генерали імперії [Текст] : істор. романи / В. Л. Чемерис. - Харків : Бібколектор, 2013. - 380 с.
78 Чемерис, Валентин Лукич. Ордер на любов. Місто коханців на Кара-Денізі. Засвіт встали козаченьки... [Текст] : роман і повісті / В. Л. Чемерис. - Харків : Бібколектор, 2013. - 444 с.
79 Чемерис, Валентин Лукич. Смерть Атея [Текст] : роман, оповідання / В. Л. Чемерис. - Харків : Бібколектор, 2013. - 380 с.
80 Чемерис, Валентин Лукич. Ярославна [Текст] : роман-есе / В. Л. Чемерис. - Харків : Бібколектор, 2013. - 508 с.
81 Чорномор, Володимир. Відлуння козацької генези [Текст] : повість / В. Чорномор. - Севастополь : Просвіта, 2012. - 132 с.
82 Чубай, Грицько. П'ятикнижжя [Текст] / Г. Чубай ; упоряд. С. Чубай. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. - 256 с.
83 Шип, Юрій Васильович. Байкостріл [Текст] : поетична збірка / Ю. В. Шип. - Ужгород : Патент, 2012. - 264 с.
84 Щербатюк, Анатолій. Theocomics [Текст] / А. Щербатюк. - Львів : Ліга-Прес, 2012. - 398 с.
85 Янченко, Віра Арсенівна. Радар, або сонцепоклонники [Текст] : роман-казка. Т. 6. Ч. 2 / В. А. Янченко ; худ. А. Косупа. - Київ : Дія, 2013. - 360 с.
86 Янченко, Константин. Увертюра [Текст] / К. Янченко. - Львів : Манускрипт, 2013. - 140 с.
Архітектура [85.11]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 757. Архітектура / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 448 с.
2 Вечерський, Віктор Васильович. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе [Текст] / В. В. Вечерський. - Київ : Вид-во Ін-ту проблем сучасного мистецтва, 2004. - 340 с.
3 Чобіт, Дмитро Васильович. Свята Софія Київська [Текст] / Д. В. Чобіт. - Броди : Просвіта, 2005. - 56 с.
Живопис [85.14]
1 Ікона Юрія Новосільського [Текст] / ред. Я. Павліцький ; авт. фотогр. М. Гриховський ; пер. з пол. О. Алексійчук. - Bialystok : Galeria Slowianska, 2002. - 40 с.
Музика і видовищне мистецтво [85.3]
1 Театр - калейдоскоп чуттів! Акторка Наталя Лісова [Текст] : [буклет] / Н. В. Лісова. - Львів : Простір-М, 2013. - 29 с.
Релігія [86]
1 Асад, Мухаммад. Випереджаючи свій час. Мухаммад Асад: видатний львів'янин та ісламський діяч [Текст] : збірка авт. ст. Мухаммада Асада та ін. іформація / ВАГО "Альраід", ВГО "Український центр ісламознавства". - Київ : [б.в.], 2013. - 76 с.
2 Донцов, Дмитро Іванович . Справа УНІї. Церква і націоналізм [Текст] / Д. І. Донцов. - Дрогобич : Посвіт, 2013. - 48 с.
3 Дорожинський, Діонісій. Празники церковного року. Діло нашого спасення представлене у празниках церковного року з додатком життєписів найзнаменитіших творців східного богослуження [Текст] / Д. Дорожинський. - Львів : Свічадо, 2013. - 400 с.
4 Свята Марія Мек Кіллоп [Текст] / пер. з англ. Д. Сенів. - Львів : Свічадо, 2013. - 160 с.
5 Тереховський , Роман. Паломництво до Святої Землі [Текст] / Р. Тереховський . - Львів : Свічадо, 2013. - 120 с.
6 Франко, Петро Іванович. Ідіть за мною [Текст] : до 120-річчя з дня народж. Патріарха Йосифа Кардинала Сліпого (1892-2012) / П. Франко. - Львів : [б.в.], 2012. - 43 с.
Філософські науки [87]
1 Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 750. Філософські науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 112 с.
2 Соболев, Леонид. Анатомия разума: функциональная структура мышления [Текст] / Л. Соболев. - Львов : Червона калина, 2011. - 208 с.
3 Філософія [Текст] : навч. посіб. Ч. І. Історія світової філософії / В. Л. Петрушенко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 170 с.
4 Філософія [Текст] : навч. посіб. Ч. ІІ. Історія української філософії. Фундаментальні проблеми сучасної філософії / В. Л. Петрушенко [та ін.]. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 160 с.
Психологія [88]
1 Малина, Богдан. Надя з Браткович [Текст] / Б. Малина. - Львів : [б.в.], 1999. - 60 с.
Соціальна психологія [88.5]
1 Вайнґард, Беата М. Чому чоловік воліє мовчати, а жінка не хоче з цим змиритися? [Текст] / Б. М. Вайнґард ; пер. О. Мандрик. - Львів : Свічадо, 2013. - 176 с.
Бібліографічні видання [91]
1 Бібліографія з медичного права: національний контекст [Текст] / упоряд.: І. Я. Сенюта, О. Січкоріз, Х. Шубак. - Львів : Медицина і право, 2014. - 188 с.
2 Микола Дубас [Текст] : бібліогр. покажч. (Доповнення до покажчика випуску 2007 року) / упоряд. В. Горинь. - Львів : Українські технології, 2013. - 23 с.
3 Перелигіна Ольга. Краєзнавчі та музеєзнавчі публікації [Текст] : бібліографічний покажчик / Упр. культури Львівської облдержадміністрації, Львів. історичний музей. - Львів : СПОЛОМ, 2011. - 56 с.
4 Справи життя [Текст] : біобібліографічний покажчик Віктора Проскурякова / В. І. Проскуряков. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 40 с.
Довідкові видання [92]
1 Лемківський календар на 2013 рік [Текст] : [альманах] / Всеукр. т-во "Лемківщина". - Львів : [б.в.], 2012. - 248 с.
2 Маценко, Георгій Олексійович. Книга рекордів України. Природа навколо нас [Текст] / Г. О. Маценко. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 80 с.
 

Лічильник

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday322
mod_vvisit_counterYesterday589
mod_vvisit_counterThis week2375
mod_vvisit_counterLast week4779
mod_vvisit_counterThis month28665
mod_vvisit_counterLast month36482
mod_vvisit_counterAll days3783688

We have: 22 guests online
Your IP: 44.210.77.106
 , 
Today: лист. 30, 2022

Партнери

Банер
Банер
Банер
Банер

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

Банер
Банер

Соцмережі

AddThis Social Bookmark Button